Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik geloof dat het uur der verlossing voor de vrouwen geslagen heeft, en het komt me voor dat de jongens hun krachten terdege zullen moeten inspannen, want de meisjes zijn hen op zijde gestreefd en zouden wel eens vóór hen het doel kunnen bereiken," antwoordde mijnheer. March terwijl hij met vaderlijke voldoening een blik wierp op de frissche gezichten der jonge dames, die tot de beste studenten van zijn college behoorden.

„De arme Atalantessen i) worden erg afgeleid en opgehouden, door de hinderpalen die ze op hun weg ontmoe! Z^n volstrekt 8een gouden appelen — maar

«Lm / 11 Z1Ji ee" g,0ede kans knJfc'en» zoodra zij wat sneller hebben leeren loopen," lachte oom Laurie, terwijl

hij Josies verwaaide lokken gladstreek, die overeind stonden als de haren van een getergd katje.

„Heele vaten vol appelen zullen mij niet tegenhouden als ik begin en een dozijn Teds zullen mij niet doen struikelen al geven zij er zich ook nog zooveel moeite toe. Ik zal hem toonen, dat een vrouw minstens evengoed kan handelen als een man. Het is wel meer gebeurd en zal nog wel eens gebeuren, en ik zal nooit toegeven, dat mijn hersens minder goed zijn dan de zijne, al zijn ze

w°° gr ' neP ''os*e opgewonden.

■ ",^.an"?er J\ 200 vreeselijk met je hoofd schudt, zul je dat kleine beetje hersens nog heelemaal in de war

jo7E,i. 'pi4°d° Trf"" ,ooracl"ig mee wezea al»lk

«Wat heeft dezen burgeroorlog doen ontbranden?" vroee

nnrinVa»erK .m8t een ilchten k'emtoon op het woordje „oorlog , hetgeen ten gevolge had, dat de strijders hun toon een beetje begonnen te matigen.

rlo"nia t zale" 'e bokken op de Ilias en kwamen aan de plaats, waar Zeus Juno verbiedt hem naar zijn plannen

vprnn^86"' ^'J haar anders za' slaan, en Jo was

verontwaardigd, omdat Juno gedwee haar mond hield. Ik

PPL J't JU'St L goed was en was het met zeus eens, dat vrouwen toch nergens verstand van hebben en

vlu1ihewabVwe(llo0open.r VaD den KoniDg van Scyros' Beroemd om haar

Sluiten