Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en teekenaars haar huis van alle gezichtspunten hadden vereeuwigd, en verslaggevers haar zelve hadden geschetst van den onvriendelijken kant, waarvan zij zich in zulke oogenblikken van beproeving liet zien; toen een troepje opgewonden kostschoolmeisjes haar tuin hadden geplunderd om een aandenken, en een stroom van belangstellende pelgrims de treden van de stoep had afgesleten; toen dienstboden haar na één proefweek weer verlieten, omdat de bel gedurende den ganschen dag geen oogenblik stilstond ; toen haar man verplicht was bij ontbijt of middageten de wacht over haar te houden, en de jongens somtijds haar aftocht moesten dekken uit een achterraam, wanneer brutale gasten in onbewaakte oogenblikken onaangediend binnentraden.

Misschien is de beschrijving van een enkelen dag voldoende om den staat van zaken te schetsen en tevens eenige verontschuldiging voor de ongelukkige vrouw aan te bieden; want wat hier volgt is een ware geschiedenis.

„Er moest eigenlijk een wet ter bescherming van ongelukkige schrijvers bestaan," zei mevrouw Bhaer op zekeren morgen kort na Emil's aankomst, toen de post haar een buitengewoon groote en zeer uiteenloopende verzameling brieven bracht. „Voor mij is het van veel meer belang dan het internationaal auteursrecht, want tijd is geld, rust is gezondheid, en ik verlies beide zonder er iets anders voor terug te krijgen dan minder achting voor mijn medeschepselen en een vurig verlangen om mij in de wildernis te gaan verstoppen, sedert ik, zelfs in het vrije Amerika, mijn deur niet gesloten kan houden."

„Ja, die indringers kunnen het u lastig genoeg maken. Het zou hun goeddoen eens voor een oogenblik in uw plaats te verkeeren; dan zouden zij zien, hoe vervelend zij zijn, wanneer zij zich de eer geven ons een bezoek te brengen, om hun ongeveinsde bewondering over ons boeiend werk te betuigen," praatte Ted haar na, met een buiging voor zijn mama, die juist met een boos gezicht naar twaalf verschillende aanvragen om haar handteekening zat te kijken.

„Eén ding is zeker," zei tante Jo vastbesloten; „dezen

Sluiten