Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brutaal naar binnen; het is bepaald weer zoo'n halve gek, en ik zou bijna bang voor hem worden; hij is zoo groot en bruin en doet of hij heelemaal thuis is, maar ik moet zeggen dat hij er niet onknap uitziet, voegde Man er met een glimlach bij. Klaarblijkelijk had de vreemdeling genade gevonden in haar oogen, niettegenstaande zijn

Vll^IkS beneden heelen dag van mijn werk gehaald en wil dit"halfuurtje voor mijzelf houden, om het at te maken Zeg hem dat hij heen moet gaan; ik kom toch niet beneden," riep Mevrouw Bhaer boos.

Marv ging, en onwillekeurig luisterend, hoorde haai meesteres° eerst een zacht gemompel van stemmen, en daarna een kreet van haar dienstbode. Wel wetende hoe verslaggevers zijn en ook dat Mary een bedeesd meisje was en er niet onknap uitzag, wierp mevrouw Bhaer de nen neer en snelde haar te hulp. Zoo statig mogelijk daalde zij de trap af, hield toen even stil, om den eenigszins op een bandiet gelijkenden indringer, die de trap scheen te bestormen, waarvoor Mary dapper had post gevat, in oogenschouw te nemen, en vroeg eindelijk op

ontzagwekkenden toon:

„Wie is zoo onbeschaamd, hier te willen blijven, hoewel' ik hem niet te woord wil staan?" , .

Ik weet het niet, mevrouw. Mijnheer verkiest zijn naam niet te noemen, maar hij zegt dat het u berouwen zal, wanneer u hem niet ontvangt," antwoordde Mary, rood van verontwaardiging haar post verlatend.

Zoudt u er geen berouw van hebben ? vroeg de vreemdeling, die een paar lachende zwarte oogen naar haar opsloeg, terwijl zijn witte tanden door den langen baard "linsterden en hij de yertoornde dame beide handen toestak. ° Mevrouw Bhaer keek hem eens goed aan, want de stem kwam haar bekend voor; daarna voerde zij Marys verbazing ten top, door met beide armen den bandiet om den hals te pakken en vroolijk uit te roepen: „Mijn beste

iongen, waar kom jij vandaan ?" ,, , D.

Direct van Californië, om u te zien, Moeder Bhaer. Nu" zou hel u niet gespeten hebben, als ik weer

Sluiten