Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kon, hoewel zij met genoegen bemerkte, dat de goudkoorts haar gelukkigen jongen nog niet had aangetast.

Dan schudde het hoofd en keek door de kamer, alsof hij er zich reeds beklemd in begon te gevoelen en weer naar de vrije natuur verlangde.

„Wie zal zoo'n dwaallicht als ik ben nemen? Vrouwen houden van een kalmen en rustigen man; dat word ik nooit."

„Mijn beste jongen, toen ik een meisje was, hield ik juist van zulke ondernemende jongens als jij. Een frisch, onversaagd, trouwhartig en romantisch karakter, trekt ons vrouwen altijd aan. Verlies den moed niet; op den een of anderen dag zul je een ankerplaats vinden — dan zul je met kleinere reizen tevreden zijn en blij, telkens eene goede lading naar huis te kunnen meenemen.''

„Wat zoudt u wel zeggen, als ik u op een goeden dag een Indiaansche squaw als mijn vrouw voorstelde ?'' vroeg Dan, met een ondeugende flikkering in de bruine oogen, die op een prachtige witglimmend marmeren buste van Galetea in een hoek der kamer rustten.

„Haar hartelijk welkom heeten, als zij een goede vrouw was. Heb je er plan op?" Mevrouw Bhaer keek hem uitvorschend aan, want zelfs letterkundige dames stellen belang in liefdeszaken.

„Op het oogenblik nog niet, dank u. Ik heb het nu nog te druk met „rondzwalken," zooals Ted het noemt. Hoe maakt die het?" vroeg Dan, behendig een ander onderwerp op het tapijt brengend, alsof het vorige hem begon te vervelen.

Mevrouw Bhaer was dadelijk op haar paardje, en begon over alle talenten en deugden van haar zonen uit te weiden, tot deze zelf binnenstormden als een paar opgewonden jonge beren, en aan hun gevoel van blijdschap lucht gaven, in een soort van vriendschappelijke bokspartij, waarin beiden natuurlijk het slechtst wegkwamen, want de jager bracht hun spoedig tot bedaren. Daarna verscheen ■de professor en geraakten de tongen eerst recht in beweging, terwijl Mary het licht opstak en de keukenmeid haar aandacht aan een buitengewoon soupeetje wijdde, als begreep

Sluiten