Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij instinctmatig dat de nieuw-aangekomene een welkome gast was.

Na hel theedrinken liep Dan al pratend de kamer op en neer, van tijd tot tijd een uitstapje makend in de gang, om een goede teug frissche lucht in te ademen, waaraan zijn longen grooter behoefte schenen te gevoelen, dan die der stedelingen. Op een van deze tochtjes zag hij een witte gedaante in de donkere deuropening verschijnen en hield hij even stil om te zien wie het was. Betsy, die haar ouden makker niet herkende, bleef, geheel onbewust van den liefelijken aanblik dien zij opleverde, met haar rijzige, slanke gestalte scherp afstekend tegen het zachte halfduister van den zomeravond, en haar goudblonde lokken als een stralenkrans om het hoofd, ook aarzelend staan.

„Is dat Dan?" vroeg zij eindelijk, met een vriendelijken lach en uitgestoken hand op hem toetredend.

„'t Heeft er veel van, maar ik herkende je werkelijk niet, Prinsesje. Ik dacht dat er een engel stond," antwoordde Dan, haar met eene wonderlijke mengeling van leederheid en verbazing aanziende.

„Ik ben in dien tijd alleen wat grooter geworden, maai die twee jaar hebben van jou een heel ander mensch gemaakt," en Betsy keek met jonkvrouwelijke nieuwsgierigheid op naar den eigenaardigen jongen man voor haar, — want zijn uiterlijk vormde een groot contrast met dat der keurig gekleede menschen, die zij gewoonlijk te zien kreeg.

Voordat zij meer tot elkander konden zeggen, sloof Josie de kamer binnen en liet zich, de nieuw verkregen waardigheid van haar half lange japonnen geheel en al vergelend, door Dan als een kind opnemen en kussen. Hij bemerkte niet dat ook zij veranderd was, eer hij haar weer had losgelaten, en riep toen met koddige wanhoop uit:

„Wel, Josie, jij wordt al een mensch! Wat moet ik nu zonder speelkameraad beginnen? Ted is zoo lang als eene boonestaak; Betsy is een groote dame geworden, en zelfs jij, kleintje, begint je rokken te verlengen en heel wat verbeelding te krijgen."

De meisjes lachten en Josie, die begreep onnadenkend

Sluiten