Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

broken beenderen; chirurgie is zoo interessant en ik heb hier zoo weinig gelegenheid," antwoordde Nan, die wel dadelijk haar verbanddoos had willen halen en aan den gang gaan.

„Ik zal je met genoegen zien komen, dokter. Studeer maar goed; zoodra ik een dak heb om je te bedekken, zal ik je laten roepen. Voor jouw plezier wil ik ook wel een paar Roodhuiden laten scalpeeren, of een dozijn koeiendrijvers verminken," lachte Dan.

„Bij voorbaat dank! Ik zal komen. Mag ik je arm even betasten? Flinke biceps! kijkt eens, jongens, dat noem ik spieren,'' en Nan hield een korte voordracht, met Dan's gespierden arm ter verduidelijking.

Tom trok zich terug in de tweede kamer, waar hij woedende blikken naar de zoldering wierp, terwijl hij zijn eigen rechterarm op en neer bewoog, met een kracht, alsof hij er een denkbeeldigen vijand mee neervelde.

„Maak Tom doodgraver; hij zal met veel liefhebberij de patiënten begraven, die Nan van hun aardsche pijnen tracht te genezen. Hij probeert al de juiste droefgeestige uitdrukking machtig te worden, die bij dat vak behoort. Vergeet hem vooral niet, Dan!" riep Ted, de aandacht op hem vestigend.

Maar Tom morde nooit lang en kwam spoedig uit zijn hoek te voorschijn met het voorstel:

„Ik weet wat — wij zullen het gemeentebestuur verzoeken alle gevallen van gele koorts, roodvonk en cholera die zich mochten voordoen, naar Dansville op te zenden; dan heeft Nan volop werk en hebben de inwoners geen gevaar te duchten voor proefnemingen op hun persoon, die wel eens verkeerd konden afloopen."

,,'t Is allemaal maar gekheid," zei Dan; „ik geloof niet dat het boeren mij goed zal afgaan, en voel mij buitendien sterk tot mijn oude vrienden, de Montana-Indianen aangetrokken. Zij zijn een vredelievende stam en hebben groote behoefte aan hulp; honderden verhongerden, omdat er niets voor hen wordt gedaan. De Sioux zijn onruststokers, en dertig duizend man sterk; daarom is het Gouvernement bang voor hen, en geeft hun alles wat zij vragen. Ik noem het een verdoemde schande!" Dan

Sluiten