Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die in de goede richting te sturen. Zijn oude neigingen heeft hij niet verloren, en zij moeten worden bedwongen, anders gaat hij den verkeerden weg op. Dat alles weet ik, maar de genegenheid, die hij ons toedraagt, houdt hem nog terug en wij moeten onzen invloed trachten te behouden tot hij ouder is of een sterkere hulp heeft gevonden."

Tante Jo's stem klonk ernstig, want zij, die Dan beter kende dan iemand anders, zag dat de weerspannige geest nog niet bedwongen was, en hoopte met vrees, wetende dat hel leven, voor iemand als hij, niet altijd gemakkelijk zou wezen.

Ze hield zich verzekerd, dat hij haar voor zijn vertrek, bij de een of andere gelegenheid weieens een blik in zijn gemoed zou laten slaan, en dan kon zij hem waarschuwen of een aanmoedigend woord geven, al naar hij dit noodig had. Dus wachtte zij haar tijd af, hem intusschen nauwkeurig gadeslaande; blijde zijn goede hoedanigheden op te merken en vlug in het ontdekken van het kwaad dat de wereld hem deed. Hoe graag zou zij dezen wilden stam goede vruchten zien dragen, vooral nu door anderen het tegendeel was voorspeld; maar zij had ondervonden, dat menschen zich niet als leem laten kneeden en vormen; daarom vergenoegde zij zich met de hoop, dat uit den verwaarloosden knaap nog eenmaal een braaf man mocht groeien, en vroeg verder niet. Zelfs dat was, zijn aangeboren stijfkoppigheid, hevige hartstochten en wilde natuur in aanmerking genomen, al veel verlangd. Niets hield hem terug dan de eenige genegenheid, die hij ooit in zijn leven had gevoeld, — de herinnering aan Plumfield, de vrees zijn trouwhartige vrienden teleur te stellen, en de hoogmoed — sterker dan zijn beginselen — welke hem aanspoorde, de achting te blijven genieten van zijn makkers, die hem, niettegenstaande al zijn gebreken, steeds hadden bewonderd en liefgehad.

„Wees maar gerust, oudje; Emil behoort tot de gelukskinderen, die altijd op hun beenen terechtkomen. Ik zal voor Nat waken, en Dan is nu op den goeden weg. Laat hem maar eerst Kansas gaan bekijken; wanneer het plan van de boerderij zijn aantrekkelijkheid begint te verliezen,

Sluiten