Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

af — draafde in geweldige vaart de laan door, nu eens op Octoo's rug, dan weer half verborgen als hij aan stijgbeugel en nekriem hing, en soms ook te voet zijn paard bijhoudend in een wilden ren, die het bizonder scheen te bevallen; terwijl Don met luidruchtige blijdschap over zijn herkregen vrijheid en het gezelschap zijner oude makkers, achter hen aan holde.

Zij leverden een mooi gezicht op, die drie „teugellooze" schepselen in hun element, zoo krachtig, bevallig en stout, dat een oogenblik de laan een prairie geleek, en het den toeschouwers was, alsof deze blik in een ander leven, het hunne saai en kleurloos maakte.

„Dat is beter dan een paardenspel!" riep tante Jo, wenschende dat zij nog een ritje op den snellen viervoeter kon doen. „Ik voorzie dat Nan de handen vol zal krijgen met het zetten van gebroken ribben, armen en beenen, want Ted zal alle beenderen in zijn lichaam breken, als hij Dan probeert te evenaren."

„Een enkele buiteling zal hem geen kwaad doen, en deze nieuwe zorg en uitspanning zullen in alle opzichten goed voor hem zijn. Maar ik vrees dat Dan nooit achter een ploeg zal kunnen loopen, na zulk een Pegasus bereden te hebben," antwoordde mijnheer Bhaer, toen de zwarte merrie over het hek sprong en de laan af kwam draven, om na een enkel woord, nog trillend van opwinding, plotseling te blijven staan, terwijl Dan van haar rug sprong en een buiging maakte voor zijn publiek.

Hij werd dapper toegejuicht, en dit scheen hem meer genoegen te doen voor zijn paard dan voor zich zelf. Ted wilde dadelijk les nemen en zat spoedig gemakkelijk in het vreemde zadel — terwijl Octoo zich zoo mak gedroeg als een lam, toen hij wegreed om zich op hel College te laten bewonderen. Betsy, die den wedren van verre had gezien, vloog den heuvel af, en allen verzamelden zich op de veranda, terwijl Dan, om zijn eigen woorden te gebruiken, den grooten korter „opentrapte," die de vrachtwagen voor de deur had „neergeduveld."

Gewoonlijk ging Dan zonder noodeloozen ballast op reis; hij had een hekel aan meer bagage, dan hij in zijn

Sluiten