Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een beetje af te koelen. Ik moet je een paar aardige tableaux laten zien terwijl Meta zeker wel zoo goed zal zijn, zich bezig te houden met jutïrouw Carr, die in haar verrukking nog eens zoo erg lispelt als anders. Je moet weten dat zij boven de wolken is, omdat ik haar Demi tot cavalier heb gegeven."

Hiermee geleidde Laurie Jo naar de muziekzaal nu bijna ledig na een verhittenden dans, die het jonge volk in uin en gang verademing deed zoeken. Stilstaande voor het eerste der vier hooge ramen, die op de veranda uitkwamen, wees hij op een groepje buiten, met de woorden: „Ue naam van dit tableau is „Janmaat aan wal.'"'

ten paar lange, blauwe broekspijpen, eindigend ineen paar keurige nette dansschoenen, hingen van het dak der veranda tusschen de wingerdranken naar beneden, en lozen, geplukt door onzichtbare handen, klaarblijkelijk bij de voornoemde broekspijpen behoorend, werden omlaag geworpen in den schoot van verscheiden meisjes, die als een vlucht witte vogels beneden op de onheining zaten; terwijl een krachtige, mannelijke stem het volgende, droefgeestige gezang voor een buitengewoon aandachtig publiek ten gehoore bracht: 0

MARIA'S DROOM.

De maan verhief zich aan den trans En over stad en buitenwijk Goot zij tiaar zilverwitlen glans Voor jong, oud, rijk en arm gelijk,

Toen Mary, biddend voor haar schat Op zee, zich droef Ier ruste lei:

En plots een zachte stemme sprak:

«Maria — ween niet over mü."

Zacht beurde zij het hoofd omhoog Keek rond — oGod! 't wasSandv'sstem —

Het was baar Sandv's brekend oog En bleeke wang — daar ziet zjj hem.

Hy spreest: „Hier ziet gü nooit mü weer.

Ik ben van s levens zorgen vrij;

In t zilte zeegraf zonk ik neer,

Maria — ween niet over mü.

Drie dagen en drie nachten lang Trotseerden wjj het woest geraas

Sluiten