Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een heele lading meisjes meenemen. Hebben wij er niet allemaal minstens één noodig om ons veilig de haven binnen te loodsen, en zouden wij hun niet mee aan onzen bak laten zitten, nu wij zonder haar toch zeker en stellig moeten vergaan?"

„Ferm gesproken, Emil! Nan zal je na deze kernachtige toespraak zeker tot haar eersten stuurman benoemen," verzekerde Demy, terwijl de meisjes in de handen klapten en Tom donker begon te kijken.

„Nu Dan, jij houdt zelf zooveel van de vrijheid; gun je ze ons ook?"

„Zooveel jullie krijgen kunt, en ik zal het tegen iedereen opnemen, die laag genoeg is, om te zeggen dat meisjes ze niet waard zijn."

Dit kort en krachtig antwoord was koren op den molen der presidente, en zij schonk den spreker uit Californië een goedkeurend knikje, terwijl zij op levendigen toon hervatte: „Nat zou natuurlijk niet durven zeggen dat hij er anders over dacht, zelfs al was het werkelijk zoo, maar ik hoop toch dat hij ons als muzikant len minste helpen zal een marsch te blazen, wanneer wij ten strijde oprukken, en niet alleen de trom te roeren als de slag gewonnen is, om de eer der overwinning met ons te deelen."

Haar twijfel werd geheel weggenomen en het speet haar de scherpe woorden te hebben geuit, toen Nat, hoewel kleurend, doch met iets beslists en mannelijks in gelaat en gebaren opkeek en zei, op een toon, die hen allen trof:

„lk zou wel de ondankbaarste kerel moeten wezen, die ooit heeft geleefd, wanneer ik de vrouwen niet met mijn heele hart en ziel liefhad, eerbiedigde en diende, want aan hen dank ik alles wal ik ben of ooit worden zal."

Daisy klapte in de handen en Betsy wierp hem haar bouquet in den schoot, terwijl de andere meisjes zeer voldaan met hun waaiers wuifden; want oprecht gevoel gaf kracht aan zijn woorden.

„Thomas B. Banys sta op, en spreek de waarheid, de zuivere waarheid en niets dan de waarheid, als je kunt," beval Nan, met haar waaier tegen de leuning slaande om de vergadering tot de orde te roepen.

Sluiten