Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tlink afscheid, toon een mannelijk gezichl, en laat een aangename herinnering achter. Wij wenschen je alle goeds en hopen het beste voor je. Stel ons niet te leur, maai verras ons door je vorderingen op elk gebied, Schrijt mij elke week, en ik zal uitvoerige brieven weerom sturen. Pas op, wat je aan Daisy schrijft; klaag niet, en sla geen ziekelijken toon aan, want zuster Meta wil de brieven lezen; en je kunt je zaak veel voordeel doen, door ons allen opgeruimde en degelijke berichten uit je dagelijksch

leven te zenden." . .. . ...

.Dat zal ik doen; ik beloof het u; het schijnt mij al wat dragelijker toe, en ik wil niet door eigen schuld mijn eenigen troost verliezen. Wel bedankt, Moeder Bhaer, dat u mijn partij hebt gekozen. Ik kwam mijzelf zoo ondankbaar voor, zoo laag, en voelde mij zoo vernederd, bij de gedachte dat iedereen mij hier beschouwde als een indringer, die zich niet moest verstouten, zoo n engel als Daisv lief te hebben. Niemand sprak er over, maar ik wist hoe er over gedacht werd, en dat mijnheer Laurie mij wegzond, gedeeltelijk om mij uit den weg te namen Het leven is soms zoo moeilijk, vind u niet. hn «at

greep zijn hoofd met beide handen vast, alsof het hem pijn deed, door de verwarring van hoop en vrees, de hartstochten en plannen die er in rondwoelden, en het bewijs leverden, dat de jongenstijd voorbij, en de mannelijke leeftijd aan-

^Jlee? moeilijk, maar juist dat overwinnen van hinderpalen is zoo goed voor ons. In vele opzichten is de weg voor je geëffend, maar niemand kan alles doen. Je moet nu je eigen schip besturen; klippen en draaikolken leeren vermijden en recht aanhouden op de haven die je bereiken wilt. Ik weet niet in welken vorm de verleiding zich aan je zal voordoen, want je hebt geen slechte gewoonten en schijnt zooveel van muziek te houden, dat niets er je van kan aftrekken. Ik hqop alleen maar, dat je je niet over-

werken zult»"

O, 'k heb een gevoel, of ik als een paard zou kunnen

werken, zóó verlangend ben ik om vooruit te komen, maar

ik zal oppassen. Ik kan geen tijd verliezen met ziek te

Sluiten