Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaan, en dat is een troost. Ik houd er van met mooi weer uit te zeilen en een vroolijk afscheid te hebben. Vooral' nu, want er zal een jaar of meer moeten verloopen, voordat wij hier weer ons anker laten vallen," antwoordde Emil, zijn pet naar achteren schuivend en om zich heen ziende, alsof hij het oude Plumfield liefhad en het hem spijten zou, als hij het nooit terugzag.

„Je hebt al zout water genoeg, zonder dat ik er nog wat bij doe. Ik word zoo zachtjes aan een Spartaansche moeder, en zend mijn zoons zonder weeklagen ten strijde," antwoordde mevrouw Bhaer opgeruimd, en ze voegde er na een oogenblik stilte bij: „Dikwijls zou ik wenschen zelf mee tekunnen gaan, en dat zal ook stellig nog eens gebeuren, wanneer jij kapitein bent en een eigen schip commandeert, wat je stellig gauw genoeg zult kunnen doen — met oom Herman om je voort te helpen."

„Zoodra dat gebeurt, zal ik het „De Vroolijke Jo" doopen en u eersten stuurman maken. Het zou verbazend leuk zijn u aan boord te hebben, en ik zou er trotsch op wezen u in de wereld te kunnen rondvoeren. U zou altijd zoo graag wat meer geweten hebben, als er maar gelegenheid voor geweest was," antwoordde Emil, door dit prettige denkbeeld' onmiddellijk meegesleept.

„Ik zal mijn eerste reis met jou maken en erg veel genieten, ondanks zeeziekte en alle stormwinden die er mochten waaien. Ik heb altijd verlangd eens een schipbreuk bij te wonen, een mooie en veilige schipbreuk, waarbij alle opvarenden, na groote gevaren en heldhaftige daden, worden gered, na langen tijd op bramstengen en watervaten rondgedobberd te hebben."

„iNog geen schipbreuken in voorraad, mevrouw, maar wij zullen onze afnemers zien te bevredigen. De kapitein zegt dat ik een geluksvogel ben en altijd mooi weêr aanbreng; wij zullen het slechte weer dus voor u opzouten, als u dat verlangt," lachte Emil, dapper voort werkend aan een schip met volle zeilen, dat hij onder zijn naam in het houtwerk sneed.

„Graag, ik hoop dat je woord zult houden. Deze nieuwe reis zal voor jou weer rijk aan ondervinding wezen, en als officier zul je nieuwe plichten en nieuwe verantwoordelijkheden

Sluiten