Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den noodlijdenden te helpen, of evenals Pegasus voor den ploeg gaat loopen."

Dan lachte om de vergelijking, terwijl hij, met een uitdrukking van ernstig nadenken, nog behagelijker in het hoekje der sofa wegdook.

„'k Ben blij dat u zoo denkt. Maar er wordt heel wat dressuur vereischt, eer ik rustig in het tuig kan loopen. Ik wil wel, en doe nu en dan ernstig mijn best, maar trap ten slotte toch altijd de strengen stuk en ga er van door. Er zijn nog wel geen menschenlevens bij verloren gegaan, maar het zou mij niet verwonderen, als dit vroeger of later gebeurde, en de heele rommel kort en klein werd geslagen."

„Wel Dan, heb je op je laatste reis nog gevaarlijke ontmoetingen gehad ? Ik dacht van ja, maar heb er niet eerder naar willen vragen, overtuigd datje ze mij wel vertellen zou als ik in eenig opzicht van dienst kon wezen. Kan ik ? En mevrouw Bhaer keek hem onderzoekend aan, want zijn gezicht had plotseling eene neerslachtige uitdrukking aangenomen, en hij boog zich voorover, als om het te verbergen.

„Niet zoo heel erg; maar Francisco is nu juist geen hemel op aarde, weet u, en het is daar nog veel moeielijker «en engel te zijn, dan hier," antwoordde hij langzaam. Toen, alsof hij besloten had om „eerlijk op te biechten," zooals de kinderen vroeger zeiden, richtte hij zich opeens overeind, en voegde er op half uitdagenden, half beschaamden toon haastig aan toe: „Ik heb gespeeld, maar het deugde niet voor mij."

„Heb je daardoor dat geld bij elkaar gekregen?"

Geen cent ervan! Dat is alles eerlijk verdiend, ten minste als speculeeren niet nog erger spelen is. Ik heb veel gewonnen, maar verloor het weer of heb het weggegeven, en 'k heb mij er van losgerukt, eer het mij te machtig was geworden."

„Goddank! Doe het niet meer; misschien oefent het op jou wel dezelfde noodlottige betoovering uit, als op zooveel anderen. Houd je bij je bergen en prairiën en vermijd de steden, Dan, als die dingen zoo verleidelijk

Sluiten