Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het was juist mevrouw Meta's beurt, die met Daisv het huishouden bestuurde, toen er iets voorviel, wat lang nawerkte. Rob en Ted waren pas van zee terug en Nan bracht een weekje in het gezelschap van haar vrienden door, de eenige ontspanning die zij zich veroorloofde. Demi en Tom deden een voetreisje, j zoodat Rob heer des huizes was en alleen de oude Silas als oppasser bij zich had. De zeelucht scheen Ted in het hoofd Ie zijn geslagen, want hij was buitengewoon wispelturig en maakte zijn geduldige tante en den armen Robert het leven zuur. Octoo geraakte uitgeput door de wilde ritten waartoe zij werd gebruikt, en Don kwam openlijk in opstand, wanneer hem bevolen werd te springen of zijn kunsten te vertoonen, terwijl de meisjes op het College beurtelings pret hadden en angst 'uitstonden over de spoken die 's nachts den tuin onveilig maakten, de bovenaardsche geluiden, die hun studiën verstoorden, en de wonderdadige wijze waarop de dolle jongen ternauwernood den dans ontsprong, van in het bósch of op het veld, door water of vuur den dood te vinden. Eindelijk gebeurde er echter iets, dat Ted merkbaar bedaarder deed worden, en bij beide jongens een blijvenden indruk achterliet; want het plotselinge gevaar en een voortdurende angst maakten den leeuw tot lam, en veranderden het lam in een leeuw, tenminste wat zedelijken moed aangaat.

Op den eersten September, — de jongens vergaten dien datum nooit — zaten de broeders na een flinke wandeling en een goede vischvangst, in de schuur uit te rusten; want Daisy had visite en de jongens hielden zich dus achteraf. ....

„Ik zal je zeggen wat het is, Rob; de hond is ziek. Hij wil niet spelen — hij laat zijn eten en drinken staan en doet erg raar. Dan zal ons vermoorden, als hem iets overkomt," zei Ted, naar Don wijzend, die naast zijn hok lag te rusten, na een van zijn rustelooze wandelingen van de deur van Dan's kamer naar het koele hoekje der binnenplaats, dat zijn baas hem had laten betrekken tot hij terug zou komen.

„De warmte misschien. Maar soms denk ik wel eens

Sluiten