Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schaamd de kamer uit. Niel langer bespotte hij zijn broers bedaarde manieren en liefhebberij voor studie; integendeel hij behandelde hem met een ongewone en in 't oogvallende achting, die den bescheiden Rob trof en alle anderen verbaasde. Het scheen alsof hij voelde, hem vergoeding schuldig te zijn voor de dwaze daad, die hem het leven kon hebben gekost; en daar zyn genegenheid sterker was dan zijn valsche schaamte, zette hij de laatste manmoedi» op zij en betaalde zijn schuld als een eerlijke jonger,!

„Ik begrijp er niets van," zei mevrouw Bhaer, toen zij ongeveer een week thuis was, zeer getroffen door het voorbeeldig gedrag van haar jongsten zoon: „Ted is een engel gelijk; ik ben heusch bang dat wij hem zullen verhezen. Wat zou die verandering hebben teweeggebracht: Meta s verzachtende invloed, Daisy's kookkunst, of de pillen die ik hem tersluiks door Nan zie toestoppen? Er is in mijn afwezigheid de een of andere tooverkracht aan t werk geweest, en mijn dwaallicht is zoo bedaard en gezeggehjk geworden, dal ik hem niet herken."

" ij ontwikkelt zich, beste, en als een vroegrijpe plant, staat hij ook vroeg in bloei. Maar ook in Rob neem ik een verandering waar. Hij is mannelijker en ernstiger dan ooit en zelden uit mijn nabijheid, alsof zijn liefde voor zijn ouden vader met zijn jaren aangroeit. Onze jongens terrassen ons dikwijls zoo, Jo, en wij kunnen ons alleen maar over hen verheugen, en afwachten hoe het God behagen zal hen te laten worden."

Terwijl dé professor sprak, rustten zijn oogen met welgevallen op de twee broeders, die te zamen de stoep opliepen; Ted, met zijn arm over Rob's schouder, aandachtig luisterend naar een wetenschappelijke opmerking over een steen, die Rob in de hand hield. Gewoonlijk dreef ed den spot met zulke liefhebberijen en hield hij er

hnürilei8n °P 'S ,wf? te leo8en> baksteenen onder zijn hoofdkussen, grmt 01 kiezel in zijn schoenen le stoppen,

Pmf R m Rh f,nIaaride ^ zenden aan het adres van Rnh°f' JL , In de" laatsten tijd echter had hij Rob s stokpaardjes met achting behandeld en begon hij

S°ede hoedanigheden te waardeeren van den stillen

Sluiten