Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

broeder, dien hij wel graag had mogen lijden, doch altijd te gering had geschat, totdat diens kalme moed in het gevaar Ted's bewondering had gaande gemaakt. Ook was het hem onmogelijk den misslag te vergeten, die zulke vreeseliike gevolgen had kunnen hebben. Het been was

altijd een steunenden arm, sloeg soms nog een angstigen blik op hem en trachtte zijn wenschen te raden, want hij

had nog steeds spijt van het gebeurde en Rob s vergevensgezindheid maakte dien slechts grooler. Een toevallige

struikeling op de trap gal' Bob efn/eroNntsct'"1fengJ°CJ zijn kreupelen tred. en niemand dan Nan en Ted zagen de wond, zoodat het geheim tot heden veilig bewaard

W3!we spraken juist over jullie, jongens, komt binnen en vertelt ons eens, welke goede toovergodin hier aan het werk is geweekt Of heeft alleen de afwezigheid onze oogen verscherpt, dat wij bij onzen terugkeer zulke prettige veranderingen opmerken?" vroeg Moeder Jo, rechts en links op de sofa kloppend, terwijl de professor zijn stapels brieven vergat om naar zijn vrouw te kijken, die door vier armen tegelijk werd omstrengeld, toen de ]ongens naast haar gingen zitten, vriendelijk lachend, maar toch met een eenigszins bezwaard gevoel, want tot nu toe hadden Vader en Moeder van elke gebeurtenis in hun jongensleven kennis gedrage .

O' het komt alleen omdat Rob en ik zooveel samen zijn geweest; we zijn half en half tweelingen, ik por hem eens °op, en hij maakt mij wat bedaarder. U en Valer doen net zoo. 'n Prachtig idee. Ik bevind er mij best bij! en Ted meende daarmede de zaak tot ieders genoegen e

Moeder^zaler niet erg mee zijn ingenomen, dat je haar bij jezelf vergelijkt. Maar ik ben blij (ktlk op Vater lijk — ik doe er genoeg mijn best voor, antwoordde Rob, terwijl allen om Ted's compliment moesten lachen.

Neen zijn vergelijking is heel goed gekozen, want e is waar en als jij. Robin, ook maar half zooveel voor je broer dóet als je Vader voor mij heeft gedaan, zal je leven niet nutteloos zijn geweest," antwoordde tante Jo aange-

Sluiten