Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om haar heen moest slaan, en zijn vader wendde zich af, terwijl hij op zoo'n aangrijpenden toon van gemengde verslagenheid, verlichting en dankbaarheid „Ach Himmel!" riep, dat Ted nog een kussen over zijn hoofd trok, om dat geluid te smoren. Allen hadden zich in een oogenblik weer hersteld, maar zulke tijdingen zijn altijd schokkend, zelfs wanneer het gevaar geweken is, en mevrouw Bhaer drukte haar jongen onstuimig aan het hart, totdat zijn vader hem kwam omhelzen en met een hartelijken handdruk en trillende stem zeide:

„In levensgevaar te verkeeren, stelt altijd iemands geestkracht op de proef, en je hebt je er dapper onder gedragen ; maar ik kan mijn lieven zoon nog niet missen. Goddank dat hij veilig bewaard is gebleven!"

Een gesmoorde kreet, het midden houdend tusschen een snik en een zucht, kwam van onder de kussens uit en het zenuwachtig schuiven van Ted's lange beenen verried zóó duidelijk wanhoop, dat zijn moeder medelijden met hem begon te krijgen, en rondtastend tot zij een ruigen blonden krullebol vond, trok zij dien naar boven, streek de verwilderde haren glad en riep, met een niet te bedwingen lach, hoewel haar wangen nog nat waren van de tranen, die zij niet had kunnen weerhouden:

„Kom hier en laat je vergeven, arme zondaar. Ik weet dat je genoeg geleden hebt, en zal er geen woord meer van zeggen, behalve dat als Rob werkelijk een ongeluk was overkomen, je mij nog veel ellendiger zou hebben gemaakt dan jezelf. O, Teddy, Teddy! tracht toch dien geest van eigenzinnigheid te beheerschen, eer het te laat is!"

„Ik doe mijn best, Moeder, en zal dit stellig nooit vergeten — Ik hoop dat het mij voorgoed genezen heeft, maar als dit niet helpt, vrees ik dat niets mij beter zal kunnen maken," riep Ted, zichzelf bij de haren trekkend, als de eenige manier om zijn diepgevoeld berouw uit te drukken.

„Toch wel, beste jongen. Toen ik vijftien jaar was, ging het mij precies zoo, toen Amy bijna was verdronken, en mijn moeder mij steunde en hielp, zooals ik het jou doen zal. Zoek je toevlucht bij mij Teddy, wanneer de booze geest

DE WERELD IN, 7e dr. 9

Sluiten