Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

je te sterk mocht worden, en met vereende krachten zullen wij hem uitroeien."

Geen van vieren sprak in de eerste oogenblikken, toen Ted en zijn moeder achter één zakdoek beurtelings lachten en schreiden, en Rob, met zijn vaders arm om zijn hals geslagen, zich zoo innig gelukkig voelde bij de gedachte dat nu alles gezegd en vergeven was; want zulke ervaringen doen goed en snoeren liefhebbende harten nog vaster aaneen.

Plotseling vloog Ted op en zei, naar zijn vader toestappend, dapper en eenvoudig:

„Straf mij, Yader, als'tublieft; ik heb het verdiend,, maar zeg eerst dat u mij vergeeft, zooals Rob gedaan heeft."' „Altijd, mein Sohn, zeventig maal zeven malen, als het noodig mocht zijn; anders ben ik den naam niet waard, dien je mij geeft. Je straf heb je reeds geleden — ik. kan geen grootere geven. Laat het niet tevergeefs zijn geweest. Doch daar is niet veet kans op, als je moeder je helpt. Er is plaats hier voor beiden, altijd 1"

De goede professor breidde de armen uit en omhelsde zijn jongens als een echte Germaan, door geen valsche schaamte weerhouden om door woord of daad uiting te geven aan zijn vaderlijk gevoel, dat door een Amerikaan in een slag op den schouder en een kort: „All right!" zou zijn vertolkt.

Daarna bleven zij nog rustig een poosje met elkander praten en werd er besloten, dat niemand er iets van zou weten, behalve INan, die nog voor haar moed, bescheidenheid en trouw bedankt en beloond moest worden.

„Ik wist vooruit dat Nan eene flinke vrouw zou worden, en dit is er al een bewijs van. Geen schrikken, gillen en Hauw vallen, maar kalm nadenken en ernstig overleg. Die beste meid! wat kan ik haar geven of doen om mijn dankbaarheid te toonen?" riep tante Jo met vuur.

„Laat Tom oprukken, en haar met vrede laten," opperde Ted, weer bijna geheel de oude, ofschoon er nog een ernstige uitdrukking in zijn oogen lag.

„Ja! doet u dat. Hij achtervolgt haar als een lastige mug. Zij heeft hem nu verboden hier te komen zoolang zij blijft, en hem met Demi weggestuurd. Ik houd veel

Sluiten