Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grijpen hoe heilig goede gaven zijn, en hoe getrouwelijk zij tot hoogere doeleinden moeten worden gebruikt, om, elk in haar plaats, tot ontwikkeling, beschaving en ontspanning mee te helpen.

Josie schreef riemen vol aan haar moeder, en verheugde, toen de vacantie was afgeloopen, haar hart door haar een veranderd dochtertje te brengen, dat in de eenmaal verachte boeken aan het werk toog, met een geduldige volharding, die iedereen verbaasde en genoegen deed. De rechte snaar was getroffen, en zelfs Fransche spraakkunst en piano-oefeningen werden dragelijk, nu „alle kundigheden mettertijd te pas zouden komen." Kleeding, manieren, gewoonten, alles was nu even belangwekkend, omdat „geest en lichaam, harl en ziel moesten worden ontwikkeld," en terwijl zij haar best deed om tot een verstandig, gezond, lief, en bevallig meisje op te groeien, bekwaamde kleine Josie zich zonder het te weten, tot het goed vervullen van haar rol, op elk tooneel, dat de Groofe Directeur voor haar mocht bestemmen.

HOOFDSTUK IX.

TOM VERBREEKT ZIJN BOEIEN.

Twee prachtige, glinsterend gepoetste rijwielen snorden op een September-namiddag langs den weg naar Plumfield, met twee gebruinde en bestoven ruiters, die oogenschijnlijk van een aangenaam uitstapje terugkeerden, want, mochten hun beenen wat vermoeid zijn, hun gezichten glommen van genoegen, toen zij van hun verheven zitplaatsen de wereld overzagen, met het voorkomen van kalme tevredenheid, dat den geoefenden wielrijder kenmerkt.

„Vooruit Tom, en breng je verslag uit; ik moet hier wezen, 'k Zal je later wel zien," riep Demy, voorde deur van de Duiventil afspringend.

Sluiten