Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal wel erg onschuldig en elïen kijken en niemand er tegenover hem een woord van reppen."

„De zomer-razernij is uitgebroken, en niemand kan voorzien wie er verder door zal worden aangetast. Nu, laat Demy voorloopig maar aan zijn moeder over, en vertel eens, wat je nu van plan bent te doen, Tom."

„Ik weet het nog niet recht; het is lastig twee meisjes tegelijk lief te hebben. Wat zoudt u mij raden !"

„De zaak verstandig aan te vatten, natuurlijk. Oora heelt je lief en gelooft dal jij veel van haar houdt. Nan geeft niets om je en jij draagt haar alleen vriendschap toe, hoewel je je best hebt gedaan meer voor haar te voelen. Naar mijn meening, Tom, heb jij Dora lief, of ben je er ten minste niet ver meer af, want in al die jaren heb ik je nooit zoo opgeruimd gezien, of je zoo opgetogen over Nan hooren spreken, als nu over Dora. Tegenwerking deed je halsstarrig vasthouden aan het denkbeeld haar eenmaal te winnen, tot het toeval je een bekoorlijker meisje te gemoet heeft gevoerd. Nu, geloof ik dat je het beste zoudt doen met je oude vlam tot vriendin te nemen, en de nieuwe tot bruid, om, houdt de liefde stand, haar mettertijd te trouwen.''

Mocht tante Jo nog eenigen twijfel hebben gevoeld, een blik op Tom bevestigde de waarheid van haar vermoeden; want zijn oogen schitterden, er speelde een lach om zijn mond en een ongekende uitdrukking van geluk verheerlijkte zijn gezicht, stof en zomersproeten ten spijt, toen hij een oogenblik bleef stil staan, en het schoone wonder trachtte te begrijpen, dat ware liefde tot stand brengt, wanneer zij jonge harten vervult.

„Eigenlijk gezegd had ik Nan jaloersch willen maken, want zij kent Dora, en zou dus zeker alles van haar hebben gehoord. Het verveelde mij altijd te worden miskend, daarom wou ik eens probeeren mijn hart van haar af te trekken en niet langer de plaag van haar leven en haar zondenbok te zijn," bekende hij, alsof het hem goed deed, zijn twijfel, verdriet, hoop en vreugde voor deze oude vriendin te kunnen uitstorten. „Ik was er bepaald verwonderd over, dat het zoo prettig en gemakkelijk ging. Ik

Sluiten