Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leggen en nog eens smakelijk met haar te lachen over dit nieuwsoortig aanzoek. Nan toonde veel belangstelling, want zij kende Üora, vond haar een lief, degelijk meisje en voorspelde, dat zij mettertijd eene goede vrouw voor Tom zou worden, nu zij hem zoo bewonderdeen „naar waarde schatte."

„Ik zal hem natuurlijk missen, maar het zal een ware verlichting voor mij zijn en veel beter voor hem. Besluiteloosheid is zoo nadeelig voor een jongen. Nu kan hij bij zijn vader in de zaak goed vooruitkomen, en iedereen is gelukkig. Ik zal Dora een mooie medicijnkist als huwelijks-cadeau geven, met een gebruiksaanwijzing er bij. In Tom's handen is het gevaarlijk speelgoed, want hij is even weinig voor dokter geschikt als de oude Silas."

Het laatste gedeelte van deze ontboezeming verdreef' alle vrees uit tante Jo's gemoed, want Nan had eerst even rondgezien, alsof zij iets kostbaars had verloren; maar de medicijn-kist scheen haar vroolijk te stemmen en de gedachte, dat Tom een veilig beroep kiezen zou, klaarblijkelijk een groote geruststelling voor haar te wezen.

„Hij heeft eindelijk zijn boeien verbroken, Nan, en je slaaf is weer vrij. Laat hem gaan en leg je met hart en ziel toe op je werk; want jij bent er wel voor geschikt, en zult mettertijd een sieraad van je beroep worden," zei zij goedkeurend.

„Ik hoop het. Dat herinnert mij — de mazelen heerschen in het dorp, en u moest de meisjes aanraden, voor eerst liever niet te komen waar kinderen zijn. Het zou lastig worden, wanneer zij juist bij het hervatten der lessen hier uitbraken. Nu ga ik nog even naar Daisy. 'k Ben benieuwd wat ze tegen Tom zeggen zal. Is 't niet comisch En Nan vertrok, met zooveel ongeveinsde voldoening om de grap lachend, dat klaarblijkelijk geen sentimenteel spijtgevoel haar goede stemming verstoorde.

„Ik zal een oogje op Demy houden, maar niets zeggen. Meta is er op gesteld haar kinderen volgens haar eigen stelsel op te voeden, en een zeer goed stelsel is het! Maar de lieve Pelikaan zal haar veeren wel eens opzetten, wanneer haar jongen de besmettelijke ziekte gekregen heeft, die dezen zomer in ons midden schijnt uitgebroken."

Sluiten