Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hield dadelijk veel van haar, want zij was een vroolijk, innemend persoontje; lief, openhartig en overgelukkig. Het was aandoenlijk den kinderlijken trots waar te nemen, waarmee zij opzag naar Tom, die een geheel andere jongen —of liever man — was geworden; want met deze verandering in zijn levenswijze had er tevens eene groote ommekeer in hemzelf plaats gegrepen. Vroolijk en licht voor indrukken vatbaar zou hij altijd blijven, maar hij deed zijn best, zoo te worden als Dora hem geloofde te zijn, en zijn beste hoedanigheden traden op den voorgrond. Het was verrassend te zien hoeveel goede karaktertrekken Tom bezat; en zijne pogingen om de mannelijke waardigheid te bewaren, die bij zijn verheven toestand als aanstaand echtgenoot paste, waren bepaald komiek, evenals het verloop der algeheele verandering van zijn vroegere onderdanigheid en toewijding aan Nan, tot een eenigszins heer- en meesterachtig air tegenover zijn kleine Dora — -want deze verafgoodde hem en wierp het denkbeeld, dat haar Tom eeniga fout, eenig gebrek zou kunnen aankleven, met verontwaardiging van zich af. Deze nieuwe staat van zaken was beiden naar den zin, en de eens door miskenning onderdrukte jonge man, bloeide eindelijk op in de warme atmosfeer van liefde, hoogachting en vertrouwen. Hij hield zielsveel van zijn meisje, maar was geenszins van plan langer slaaf te zijn, en genoot zijn vrijheid met volle teugen.

Tot zijns vaders groote vreugde, zei hij de geneeskundige studiën vaarwel en maakte aanstalten om in vennootschap te treden met den ouden heer, een welvarend koopman, die nu genegen was het pad voor hem te effenen, en zijn aanstaand huwelijk met mijnheer West's rijke dochter met welgevallen aanzag. De eenige doornen in Tom's bed van rozen, waren Nan's kalme belangstelling in zjjn zaken en haar klaarblijkelijke verlichting over zijn -ontrouw. Hij verlangde haar niet te zien lijden, maar een gepast vertoon van spijt over het verlies van zoo'n aanbidder zou hem hebben bevredigd; een weemoedige zucht, een verwijtend woord, een afgunstige blik, wanneer hij, «iet Dora aan zijn arm, haar voorbijging, kwamen hem,

DE WERELD IN, 7e dr. H

Sluiten