Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dacht hij, van rechtswege toe, voor zooveel jaren van getrouwen dienst en oprechte genegenheid. Maar Nan zag hem slechts aan met een soort van moederlijke wijsheid, en klopte Dora beschermend op het kroezige hoofdje, met een air van wereldkennis, dat hem geweldig hinderde.

Er moest eenige tijd verloopen, eer de oude en nieuwe aandoeningen niet meer met elkander in botsing konden komen, maar tante Jo hielp hem en oom Lauriegafhem een paar wijze raadgevingen betrellende de verbazingwekkende gymnastische toeren, die het menschelijk hart verrichten kan en die het meer en meer sterken, wanneer slechts de balanceerstok van waarheid en gezond versland er bij wordt gebruikt. Eindelijk had onze Tom den waren koers gevonden, en toen de herfst aankwam zag Plumfield hem weinig meer; want zijn nieuwe poolster was in de stad, en de zaken hielden hem druk bezig. Klaarblijkelijk voelde hij zich nu in zijn element, en tot zijn's vaders groote tevredenheid kwam hij spoedig tlink vooruit; zijn joligheid ging door het eens zoo stille kantoor als een frissche zeebries, en zijn levendige geest schepte in den omgang met menschen en het drijven van zaken, veel meer behagen dan in het bestudeeren van ziekteverschijnselen, of in het uithalen van ongepaste grappen met doodshoofden en skeletten.

De verloving, op zoo'n lossen grondslag aangegaan,, maakte een man van hem en werd het anker, dat onzen onbestendigen Tom voor wegdrijven behoedde uit de haven van zijn geluk.

HOOFDSTUK X. Demy gaat zich vestigen.

„Moeder, kan ik eens ernstig met u spreken ?" vro Demy op zekeren avond, toen zij samen de verkwikken

Sluiten