Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar het salaris is klein en kan elk oogenblik ophouden."

„Dat is beter en valt meer in mijn geest. Ik ben volstrekt niet tegen eerlijken arbeid, wat het ook moge zijn, maar ik zie mijn zoon niet graag zijn beste levensjaren doorbrengen met het bijeenschrapen van geld in een donker kantoor, of doelloos heen en weer zwerven om te trachten vooruit te komen. Ik zou je liefst in de een of andere zaak geplaatst zien, waar je smaak en talenten zich kunnen ontwikkelen en nuttig worden aangewend; waar je langzamerhand in opklimmen en mettertijd je klein fortuintje in beleggen kunt en deelgenoot worden ; zoodat je leerjaren niet nutteloos zijn verspeeld, maar je geschikt hebben gemaakt om je plaats in te nemen tusschen ernstige, degelijke werkers. Toen je nog een kind was, heb ik daar dikwijls met je vader over gesproken, en als hij in leven gebleven was, zou hij je mijn bedoeling duidelijk hebben gemaakt, en je op gang geholpen hebben."

Mevrouw Meta pinkte een stillen traan weg, terwijl zij sprak; want de gedachtenis aan haar echtgenoot was haar dierbaar en de opvoeding van haar kinderen haar steeds een heilige plicht geweest, waaraan zij heel haar hart, en heel haar leven had gewijd. Gelukkig tot dusverre met goeden uitslag — zooals haar zoon en dochters trachtten te bewijzen. Demy sloeg den arm om haar heen en zei op een toon zoo gelijk aan dien van zijn vader, dat hij haar als muziek in de ooren klonk:

„Moeder; ik geloof dat ik juist gevonden heb wat u voor mij zocht j en het zal niet aan mij liggen als ik niet de man word, dien u zich hebt voorgesteld, Laat ik het eens heelemaal vertellen. Ik heb niets willen zeggen, voordat ik zekerheid had, omdat het u noodeloos in spanning zou hebben gehouden; maar tante Jo en ik zijn al een poosje op den uitkijk geweest, en nu is er iets komen opdagen. U weet dat haar uitgever, mijnheer Tiber, een van de rijkste mannen van het vak is; daarbij op en top een gentleman, zooals zijn gedrag tegenover tante bewezen heeft. Nu heb ik altijd min of meer naar een betrekking in zoo'n zaak gehunkerd ; want ik houd veel van boeken, en nu ik ze eenmaal zelf niet maken kan, zou ik ze dol-

Sluiten