Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Pak het maar als je kunt;" en Josie verdween inde bibliotheek, om het daar op haar gemak met Demy uit te vechten, want mevrouw Brooke begon al te roepen :

„Kinderen ! kinderen ! niet kibbelen !"

Eer Demy bij haar was, lag het papier al in de vlammen, en toen hij bemerkte dal de steen des aanstoots was weggeruimd, werd hij dadelijk kalmer.

„Ik ben blij dat het verbrand is, maar het kon mij eigenlijk volstrekt niet schelen; het waren maar een paar ■coupletten, die ik een van de meisjes beloofd heb op muziek te zullen zetten. Maar ik moet je verzoeken van mijn papieren af te blijven, of ik zal in 't vervolg heel anders spreken dan van avond, toen ik Moeder den raad gaf, je zooveel comedie te laten spelen, als je zelf wilt."

Door dit vreeselijk dreigement getroffen, begon Josie dadelijk een toontje lager te zingen, en verzocht ze op haar meest overredenden toon, te mogen weten wat er dan wel was gezegd. Vurige kolen op haar hoofd stapelend, •deelde hij haar al het gesprokene mee, en deze diplomatieke zet verschafte hem van dat oogenblik af een getrouwe bondgenoote.

„O, jou beste jongen! Ik zal je nooit weer plagen, al kwijnde en zuchtte je ook dag en nacht. Als je mij helpt, zal ik jou ook helpen, en nooit een woord verklappen. Kijk eens! Ik heb hier een briefje voor je van Alice. Brengt dat je geschokt gemoed niet weer tot bedaren?"

Demy's oogen schitterden, toen Josie een als een driekantigen steek gevouwen papiertje omhoog hield; maar daar hij kon raden wat er waarschijnlijk in zou staan, bracht hij Josie bijna buiten zichzelve van pure verbazing, door op onverschilligen toon te zeggen:

„Dat beteekent niets; 't is alleen om te zeggen dat zij morgenavond met ons naar het concert gaat. Je mag het gerust lezen als je wilt."

Met de aangeboren tegenstrijdigheid, haar sexe eigen, hield Josie op nieuwsgierig te zijn, zoodra zij het briefje mocht lezen, en gaf ze het gedwee over; maar zij hield Demy scherp in het oog, terwijl hij de twee regels las die het bevatte, en het daarna in het vuur wierp.

Sluiten