Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gezegende, redding aanbrengende regen eindelijk gekomen was; want dorst is harder te verdragen dan honger, hitte of kou. Allen staken de verdroogde lippen op, hielden de handen omhoog, en spreidden hun kleederen uit om de druppels op te vangen, die met vreugdekreten werden verwelkomd en spoedig in grooten getale neervielen; de koortshitte van den zieke verkoelden, de kwellingen van den dorst stilden en elk afgetobd lichaam in de boot lafenis brachten. Den geheelen nacht stroomde de regen, den geheelen nacht juichten de schipbreukelingen in de reddende bui en schepten nieuwen moed, als verwelkende planten door den hemelschen dauw tot nieuw leven opgewekt. Tegen het aanbreken van den dag klaarde de lucht op, en Emil verhief zich wonderlijk gesterkt en verruimd door dit antwoord op hun bede om hulp! Maar dit was niet alles; toen zijn blik langs den horizon vloog, glinsterden daar, tegen de rozige lucht, de witte zeilen van een schip, zoo dicht bij, dat zij den wimpel aan den mast konden onderscheiden en zwarte gedaanten op het dek konden zien bewegen.

Eén kreet ontsnapte aller borst en weerklonk over de zee, toen elk der matrozen met muts of zakdoek wuifde en de vrouwen smeekend de handen uitstrekten naar het verlossing brengende scbip, dat op hen aanhield, alsof het frissche briesje alle zeilen vulde om het voort te stuwen.

Nu geen teleurstelling meer! Teekens ten antwoord geseind, gaven hun de verzekering van spoedige hulp, en in de verrukking van het oogenblik vielen de gelukkige vrouwen Emil om den hals en beloonden hem met hun tranen en zegenwenschen. Later zei hij altijd, dat dit het gelukkigste oogenblik van zijn leven was geweest, toen hij Mary zoo in zijn armen hield; want het moedige meisje, dat zich zoolang goed had gehouden, greep zich nu wankelend aan hem vast; terwijl haar moeder zich bezig hield met den gewonde, die de vroolijke drukte scheen te gevoelen en een bevel gaf, als stond hij weer op het dek van zijn verloren schip.

Nu was alle ellende spoedig ten einde; en toen allen veilig aan boord waren van de „Urania", met bestemming

Sluiten