Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de uitdrukking van verlichting die op Blair's angstig gezicht verscheen, toen hij Dan in het oog kreeg, wist deze, zonder dat hem een woord was gezegd, dal het hem tegenliep en hij zijn gevaar te laat besefte.

„Ik kan nog niet meegaan, — ik heb verloren en het is mijn eigen geld niet. Ik moet het terugwinnen, of ik durf mijn broers niet onder de oogen te komen," fluisterde de arme jongen, toen Dan hem drong heen te gaan, voordat hij nog meer verloor. Schaamte en vrees maakten hem wanhopig, en hij speelde voort, zeker liet aan zijn zorgen toevertrouwde geld terug te zullen winnen. Dan's vastberaden mond, waakzaam oog en bereisd uiterlijk ziende, werden de oplichters voorzichtig; zij speelden eerlijk spel en lieten Blair wat winnen; maar zij waren niet gezind hun prooi los te laten, en toen Dan achter den rug van den jongen de wacht bleef houden, wisselden zij een beteekenisvollen, onheilspellenden blik, die zeggen wilde:

„Wij moeten dien kerel uit den weg zien te ruimen."

Dan zag het en was op zijn hoede, want hij en Blair waren vreemdelingen, en misdaden kunnen in zulke plaatsen gemakkelijk gepleegd worden, zonder dat er een haan naar kraait. Maar hij wilde den jongen niet verlaten en hield elke kaart nauwkeurig in 't oog, tot hij duidelijk valsch spel ontdekte en dit ronduit zei. Er vielen hooge woorden; Dan's verontwaardiging werd sterker dan zijn voorzichtigheid, en toen de bedriegers met beleedigende woorden en getrokken pistool hun roof weigerden terug te geven, barstte Dan's drift los, en velde hij een der schurken neer met een slag, die hem eerst met het hoofd vooruit tegen een kachel deed bonzen, en vervolgens bewusteloos en bloedend op den vloer rollen. Een hevig tooneel volgde: maar te midden van het tumult, lluisterde Dan den jongen in het oor: „Beis verder en houd je mond. Bekommer je niet om mij."

Verschrikt en ontdaan verliet Blair onmiddellijk de stad, Dan achterlatend om den nacht achter slot door te brengen, en een paar dagen later wegens manslag terecht te staan; want de man was dood. Dan bezat geen vrienden, en hield, na in 't kort de toedracht der zaak verteld te hebben, zich verder stil, hopende dat deze treurige geschiedenis zijn

Sluiten