Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bliaer, verdiept in een van Nat's lange brieven uit Leipzig.

„Maar hij heeft beloofd mij te zullen laten weten hoe het hem ging, en Dan houdt altijd woord, als hij eenigszins kan. Ik ben bang dat hem iets is overkomen," en tante Jo troostte zich door Don's kop te streelen, toen deze op het geluid van zijn meesters naam was opgestaan, en haar aankeek met zijn verstandige, trouwe oogen, die in hun verlangende uitdrukking bijna iets menschelijks hadden.

„Wees maar niet bezorgd, Moeder; Dan overkomt nooit iets. Hij komt altijd op zijn beenen terecht, en op een goeden morgen stapt hij hier zoo gezond als een visch binnen, met een goudmijn in zijn eenen zak en een prairie in den anderen," zei Ted, die volstrekt geen haast had om Octoo aan haar rechtmatigen eigenaar af te staan.

„Misschien heeft hij de boerderij-plannen er aan gegeven en is naar Montana gegaan. De Indianen schenen hem toch het meest aan te trekken." Met deze bemoedigende opmerking zette Rob zich neer, om zijn moeder door haar stapel brieven heen te helpen.

„Ik hoop het; dat zou het meest met zijn aard overeenkomen. Maar ik ben zeker, dat hij ons dan deze verandering in zijn plannen wel zou hebben meegedeeld en om geld geschreven hebben; zonder dat kan hij er niet veel uitrichten. Neen, mijn voorspellend gebeente zegt mij, dat er iets niet in den haak is," hield mevrouw Bhaer vol, zoo somber kijkend als het Noodlot met een huishoudschort voor. ,

„Dan zullen wij er wel van hooren. Slecht nieuws blijft nooit lang onderweg. Maak je niet noodeloos ongerust, Jo, maar hoor liever eens, hoe goed Nat het maakt. Ik had geen idee dat de jongen ergens anders zin in zou hebben dan in muziek. Mijn goede vriend Baumgarten heeft hem flink van stapel laten loopen en wanneer hij zijn zinnen maar bij elkander houdt, zal het hem goed doen. Hij is een degelijke jongen, maar heeft weinig wereldkennis, en Leipzig wemelt van valstrikken voor den onvoorzichtige. God zij met hem!"

Hierop las de professor Nat's opgewonden beschrijving van een paar letterkundige en muzikale uitvoeringen, die

Sluiten