Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geld iedere week naar huis schreef, en terwijl Daisy zich over zijn geluk en voorspoed verheugde en de jongens zich vroolijk maakten bij het denkbeeld dat „de oude viedelaar als een man van de wereld terug zou komen" keken de ouderen ernstig en zeiden tot elkander:

„Hij loopt te hard van stal, hij moet eens een vermaning hebben of het gaat mis."

Maar mijnheer Laurie antwoordde: „Och, laat hem uitrazen, hij is lang genoeg afhankelijk en onderdrukt geweest, hij komt niet heel ver met het geld dal hij heeft, en ik ben niet bang, dat hij schulden zal maken ; Nat is te bedeesd en te eerlijk om roekeloos te zijn. Bedenk, het is voor het eerst dat hij de vrijheid proeft, laat hem dus genieten, dan zal hij mettertijd zooveel te beter werken ; dat vertrouw ik, en ik wed dat ik gelijk zal hebben."

Dus werden hem slechts een paar welmeenende wenken gegeven, waarna zijn vrienden meer van hard werken en minder van uitgaan verwachtten te hooren. Daisy vroeg zich soms met beklemd gemoed af, of een van de bekoorlijke Minna's, Hildegarde's en Lottchen's, die zoo druk in zijn brieven werden genoemd, haar niet haar Nat ontrooven zouden ; maar zij zinspeelde er nooit op, schreef altijd kalm en opgeruimd, en zocht tevergeefs naar eenige verandering in de bijna stuk gelezen brieven.

Maand na maand ging voorbij, tot de feestdagen aanbraken, vergezeld van geschenken, goede wenschen en schitterende festijnen. Nat had zich voorgenomen eens recht te genieten, en deed dat dan in den beginne ook; want een Duitsch Kerstfeest is de moeite waard, maar hij kocht de lichtzinnigheid duur, waarmee hij zich aan de genoegens van die gedenkwaardige week overgaf, en op Nieuwsjaarsdag kwam de afrekening. Het scheen wel alsof de een of andere boosaardige heks de verrassingen had bereid, die hij dien dag ontving; zoo onwelkom waren ze, zoo tooverachtig de verandering die zij teweegbrachten, zijn gelukkige wereld in een tooneel van droefheid en wanhoop veranderend, met de snelheid van een metamorphose in een tooverballet.

De eerste kwam inden morgen, toen hij, behoorlijk met een kostbaren bouquet en bonbons gewapend, Minna en haar

m

Sluiten