Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

taliteit en tranenstroomen te zijn onthaald, zich gevoelend als een tweede Werther, terwijl de verlaten Charlotte zich troostte met de bonbons, en haar moeder met de meer kostbare geschenken.

Een tweede verrassing wachtte hem, toen hij bij professor Baumgarten ging dineeren. Het tooneel van dien ochtend had zijn eetlust reeds heelemaal bedorven, en zijn stemming werd er niet beter op, toen een medestudent hem de vertroostende mededeeling deed, dat hij op het punt stond naar Amerika te gaan en het zich tot een aangenamen plicht zou rekenen, den „lieben Herrn Professor Bhaer" een bezoek te brengen en hem te vertellen hoe'n vroolijk leventje zijn protégé, in Leipzig leidde. Nat's hart kromp ineen, toen hij zich voorstelde, welke uitwerking deze schitterende verhalen op Plumfield zouden teweegbrengen. Niet dat hij hen moedwillig bedrogen had, maar in zijne brieven was veel verzwegen gebleven; en toen Carlsen er met een beteekenisvol oogknippen bijvoegde, dat hij hun eventjes een wenk zou geven van de aanstaande verloving der schoone Minna met zijn boezemvriend, wenschte Nat uit den grond van zijn hart, dat zijn lastige kunstbroeder naar den bodem der zee mocht verhuizen, eer hij Plumfield bereikte, en door zulke praatjes over een verkeerd besteden winter, al zijn verwachtingen den bodem in zou slaan. Zijn zinnen verzamelend, gaf hij Carlsen, met duivelachtige slimheid naar hij meende, zulke ingewikkelde aanwijzingen, dat het een wonder mocht heeten, wanneer deze ooit professor Bhaer op het spoor kwam. Maar de maaltijd was voor Nat bedorven, en hij nam zoo spoedig mogelijk afscheid, om mistroostig door de straten te dwalen, zonder lust in de tooneelvoorstelling of het souper, dat hij na afloop daarvan met eenige vroolijke vrienden gebruiken zou. Na een paar bedelaars een aalmoes te hebben gegeven, en een paar arme kinderen met een vergulde koek gelukkig te hebben gemaakt, gevoelde hij zich iets beter gestemd, en daarna ging hij in zijn eentje een glas bier drinken, zijn Daisy een dronk wijdend en zichzelven een beter jaar toewenschend dan het afgeloopene. Eindelijk thuisgekomen vond hij een derde surprise op hem wachten, in den vorm van een bezending

Sluiten