Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en haar vriendelijk gezicht van genoegen blonk, toen zij uitriep:

„Beste Hert' Blak, wij brengen u onze gelukwenschen en een paar kleine herinneringen, ter eere van dezen onvergetelijken dag. Moge dit nieuwejaar zoo voorspoedig voor u zijn zal, als wij, uw oprechte vriendinnen, hopen!"

„Ja! ja! van harle het beste!" voegde Frau Tetzel er bij. „Kom, eet nu een stukje van deze taart en drink een glas wijn op de gezondheid van uw vrienden tehuis."

Door de hartelijkheid der beide goede zielen getrollen, verzocht Nat. hen te blijven en mee feest te vieren. Hiertoe waren ze gaarne bereid, want de moederlijke vrouwen hadden innifj medelijden met den alleenstaanden jongen man, wiens ongelegenheden haar bekend waren, en ze bleken in staat hem behalve die kleine oplettendheden, ook stofïeliike hulp te bieden.

Na eenige aarzeling noemde Frau Tetzel een harer vrienden, die door ziekte genoodzaakt was, zijn plaats in het orkest van een theater van den tweeden rang op te geven, en deze gaarne aan Nat zou willen afstaan, als hij zoo'n nederige betrekking wilde aanvaarden. Blozend als een beschroomd jong meisje en met de rozen spelend vroeg de oude jullrouw Vogelstein, ot hij in zijn vrijen lijd niet tegen een klein, doch vast salaris Engelsche lessen zou kunnen geven op de jonge-damesschool waar zij teekenles gaf.

Beider aanbod nam Nat dankbaar aan, daar hij het minder vernederend vond door vrouwen, dan door vrienden van zijn eigen sekse te worden voortgeholpen.

De twee bescheiden betrekkingen zouden hem een eenvoudig bestaan verschatten, terwijl copieerwerk, hem door zijn muziekmeester toegezegd, zijn eigen studie zou onderhouden. Blij over het welslagen van hun kleine samenzwering, verlieten hem de welwillende buren met een aanmoedigend woord, een warmen handdruk en van voldoening stralende gezichten, bij den hartelijken kus, dien op elke gerimpelde wang drukte, als het eenige wat hij in ruil voor zooveel vriendelijke hulpvaardigheid geven kon.

Hoeveel schooner scheen de wereld hem na dat bezoek

Sluiten