Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toe ! De hoop wekle hem meer op dan wijn, en zijn goede voornemens bloeiden even frisch als de kleine rozenstruik, die de kamer vervulde met zijn geur, terwijl Nat de echo's wakker riep door de geliefkoosde bekende wijsjes te spelen, nu evenals vroeger, zijn grootste troost vindend in de muziek, die hij plechtig zwoer, van nu af aan weer onverdeeld toe te behooren.

HOOFDSTUK XIV.

TOONEELVOORSTELLINGEN OP PLUMFIELD.

Wij gelooven dat het voor de nederige schrijfster van de geschiedenis der familie March, even onmogelijk is, een verhaal zonder tooneelvoorstellingen te schrijven, als het voor miss Yonge scheen te zijn haar boeiende vertellingen samen te stellen, zonder dat zij er minstens een twaalf- of veertiental kinderen in liet optreden, en zullen ons dus na de laatste droevige gebeurtenissen maar dadelijk wat opvroolijken, met een beschrijving van de kerstvoorstellingen op Plumfield, die van grooten invloed waren op het lot van verscheidene onzer personen en dus niet goed kunnen worden gemist.

Toen het College was gebouwd, liet mijnheer Laurence er een aardig tooneeltje in maken, dat niet alleen voor tooneelstukken, maar ook voor lezingen, voordrachten en concerten dienst deed. Het scherm vertoonde Apollo, met de Muzen om zich heen geschaard, en ter eere van den gever, had de artist den god een sprekende gelijkenis met onzen vriend gegeven, wat al de anderen een kostelijke grap vonden. Talenten, in eigen boezem gekweekt, leverden spelers, regisseur, orkest en decoratieschilder, en allerlei kostelijke voorstellingen werden op dit aardige tooneeltje gegeven.

Tante Jo had sinds eenigen lijd getracht, een stukje te

Sluiten