Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken, dat een verbetering moest zijn van de toen in zwang zijnde navolgingen van het Fransch; wonderlijke samenvoegsels van mooie toiletten, valsch gevoel en flauwe grappen zonder een zweem van natuurlijkheid. Het viel haar gemakkelijk genoeg stukken te bedenken, vol degelijke gesprekken en aangrijpende toestanden, maai zeer moeilijk ze te schrijven. Daarom stelde zij zich tevreden met een paar tooneeltjes uit het gewone, dagelijksche leven, waarin het comische en aandoenlijke elkander afwisselden; endaar zij bij het vormen van haar karakters, met den aard van haar acteurs te werk ging, vleide zij zich, met deze kleine poging het bewijs te zullen leveren, dat waarheid en eenvoud nog niet geheel en al hun bekoring hadden verloren. Mijnheer Laurie had haar geholpen, en beiden waren over ■den uitslag hunner pogingen uiterst voldaan.

Alles was nu kant en klaar; laatste repetities, de angst van bedeesde acteurs, het heen en weêr draven om vergeten voorwerpen en de decoratie van het tooneel, verschaften op Kerstdag heel wat bedrijvigheid en drukte. Sparregroen uit het bosch, bloeiende planten uit de broeikas op Parnassus en de vlaggen van alle natiën versierden de zaal, ter eere van de geinviteerde gasten ; in de eerste plaats van miss Cameron, die getrouw haar belofte nakwam. De leden van het orkest stemden hun instrumenten met buitengewone zorg, de tooneelknechts plaatsten de coulissen met handigen zwier, de souffleur kroop heldhaftig in het benauwde hokje, dat voor hem was bestemd en de acteurs kleedden zich met bevende vingers, die ternauwernood de spelden konden vaststeken, en met gloeiende gezichten waarop geen verf wilde houden. Tante Jo begrijpende dat haar letterkundige reputatie op het spel stond, was overal; want onder de uitgenoodigde vrienden bevonden zich eenige kenners, en verslaggevers kunnen evenmin als vliegen van eenig schouwspel op aarde worden geweerd, zoomin bij het sterfbed van een groot man als bij een poppenkast.

„Is zij er al?" was de vraag die door iedereen achter de coulissen werd gedaan, en toen Tom — die vooreen oud man moest spelen en zijn eerwaardige beenen tusschen

DE WERELD IK, 7e dr. 14

Sluiten