Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de zorg van zijn grootmoeder, opdat de slechte vader het niet bederven zou — werd het stuk geopend, en aantrekkelijk gemaakt door het wezenlijk koken van een ketel water op het vuur, het tikken van een groote klok en de verschijning van een paar blauw wollen sokjes, die bij het zacht gekraai van een kinderstemmtje in de lucht spartelden. Deze aardige beentjes gaven het sein tot het eerste applaus; en mijnheer Laurie fluisterde zijn medewerkster opgetogen toe:

„Ik wist wel dat de kleine pakken zou!"

Als het lieve kind maar niet op het verkeerde oogenblik begint te schreeuwen, zijn wij gered. Maar het is een gevaarlijk experiment. Sta vooral klaar om het aan te nemen wanneer Meta's gesus mislukt," antwoordde tante Jo, en voegde er bij, mijnheer Laurie's arm grijpend, toen een woest gezicht zich aan het raam vertoonde:

„Daar is Demi! ik hoop dat niemand hem zal herkenen als hij later weer als de zoon opkomt. Ik zal het je nooit vergeven, dat jij zelf niet voor schurk hebt willen spelen."

„Ik kan niet dirigeeren en spelen tegelijk. Hij is uitstekend gegrimeerd en speelt graag melodrama."

„Dit bedrijf had eigenlijk later moeten komen; maar ik wou zoo gauw mogelijk duidelijk maken, dat de moeder de heldin van 't stuk is. Van verliefde meisjes en vrouwen die hun man hebben verlaten, heb ik voorloopig genoeg. Wij zullen eens toonen dat er in oude vrouwen ook nog wel poëzie schuilen kan. Daar komt hij!"

Een vervallen, slordig en ongeschoren man, met valsche oogen kwam binnensluipen, en trachtte een gebiedende houding aan te nemen, toen hij de eenvoudige oude vrouw verschrikte door de opeisching van zijn kind. Een aangrijpend tooneel volgde, en mevrouw Meta verbaasde zelfs hen, die haar het beste kenden, door de eenvoudige waardigheid, waarmee zij in den beginne den gevreesden man te gemoet trad Daarna, toen hij ruw zijn eisch herhaalde, smeekte zij met trillende stem en bevende handen het onschuldige schepseltje te mogen behouden, dat zij de stervende moeder beloofd had te zullen beschermen; en toen hij zich gereedmaakte het met geweld te bemach-

Sluiten