Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheiden van de jongens deelnamen, vormde een goeder» achtergrond voor de nederige gestalte der oude vrouw die met haar weduwenkap, ouderwetsche shawl, groote groene parapluie en hengselmand optreedt. De naïeve verbazing, waarmee zij het tooneel gadeslaat, de gordijnen betast, en haar oude handschoenen gladstrijkt, wanneer zij meent dat niemand op haar let, was uitstekend; en Josie's ongeveinsde verrassing, toen zij haar zag, haar kreet: „Daar is Moeder!" waren zoo op en top natuurlijk, dat het haastig struikelen over haar sleep gerust achterwege had kunnen blijven, toen zij zich in de armen wierp, die nu haar eenige wijkplaats schenen.

Nu komt de minnaar op; en onbedwingbare vroolijkheid begroette de vorschende vragen der oude vrouw en zijn ontwijkende antwoorden gedurende hun onderhoud, waaruit het meisje blijkt hoe oppervlakkig zijn liefde is, en hoe na zij er aan toe is geweest haar leven te verwoesten, even onherstelbaar als de arme Elize. Beslissend klinkt eindelijk haar „neen", en als zij met haar moeder alleen is, en haar blik laat gaan van haar eigen opgesmukt persoontje, naar het versleten gewaad, de vereelte handen en het lieve oude gezicht, roept zij met een berouwvol snikje en een kus: „Laat mij mee naar huis teruggaan, Moeder. Ik ben wijzer geworden!"

„Neem dat ter harte, Mary," zei een dame tot haar dochter, toen het scherm viel, en het meisje antwoordde, terwijl zij haar kanten zakdoekje uitspreidde om te laten drogen: „Hoe het komt weet ik niet, maar ik moest wel schreien."

Tom en Nan waren in hun element in het daarop volgend tooneel, want hel stelde de zaal van een hospitaal voor, en dokter en verpleegster gingen van krib tot krib, voelden polsen, gaven de palienten in, en luisterden naar hun klachten, met een ernst en deftigheid, die het publiek deden schudden van het lachen. Het tragische element, op zulke plaatsen en tijden altijd na aan het comische verwanl, trad op den voorgrond, toen de dokter, terwijl zij te zamen een arm verbonden, de verpleegster vertelde van eene oude vrouw, die in het hospitaal zocht naar haar zoon, na dagen

Sluiten