Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

herkend, als het niet was geweest om de lange beenen, die door geen schoeisel hoe groot ook, konden worden vermomd. Het eindigde met een eenvoudigen maaltijd, waarvoor elk der gasten zijn aandeel had meegebracht, en toen zij rondom de met brei, spekpannenkoeken, kaas, bruinbrood en andere landelijke lekkernijen overdekte tafel zaten, kwam Sam met behulp van zijn krukken overeind, om den eersten toast uit te brengen en zei, zijn glas bier omhoog heffend, met een hoofdknik en een trilling in zijn stem: „Moeder! God zegene haar !" allen dronken dien slaande, Dolly met haar arm om den hals der oude vrouw, die aan de borst van haar dochter haar vreugdetranen verborg; terwijl de opgewonden kleine met zijn lepeltje luidruchtig op de tafel klopte en het uitkraaide van de pret toen het scherm viel.

Het werd oogenblikkelijk weer opgehaald, om den toeschouwers een laatsten blik te gunnen op den groep om de hoofdfiguur, die onder een regen van bloemen bedolven werd, tot groot vermaak van den jeugdigen Possart, totdat een dikke rozenknop met kracht op zijn mopneusje terechtkwam en de gevreesde uitbarsting teweegbracht, die echter nu gelukkig de vroolijkheid slechts vermeerderde.

„Nu,dat schikt nogal voor een begin, hè?" vroeg mijnheer Laurie met een zucht van verlichting, toen het sch ;rm voor den laatsten keer viel en de acteurs uiteengingen om zich voor het nastuk te kleeden.

„Als proef is het uitstekend geslaagd. Nu kunnen wij beginnen ons groote Amerikaansche treurspel op touw te zetten," antwoordde tante Jo,stralend van voldoeningen vol grootsche denkbeelden voor het indrukwekkende stuk. Wij kunnen er echter bijvoegen, dat het door verschillende dramatische gebeurtenissen in haar eigen familie, in dat jaar niet meer geschreven werd.

„De Beelden-Galerij van professor Uilenburg" sloot de rij der voorstellingen en amuseerde door zijn nieuwheid het zeer toegeeflijk publiek. De goden en godinnen van den Parnassus waren in vol ornaat tentoongesteld, en dank zij mevrouw Amy's behendigheid in het kleeden en groepeeren, waren de witte pruiken en katoenen gewaden zuiver klassiek

Sluiten