Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en bevallig, hoewel enkele moderne toevoegsels het ellect we) eenigszins bedierven, doch daarentegen aan de geleerde verklaringen van den professor meer humor bijzetten. De heer Laurie stelde professor Uilenburg voor, in calotje en kamerjapon, en na een hoogdravende inleiding, begon hij zijn beelden te vertoonen en uit (e leggen. Het eerste was een statige Minerva die bij nadere beschouwing den lachlust wekte, want het woord „Emancipatie"prijkte op haar schild; een strook papier, met het motto „Stem veel en vroeg," hing uit den snavel van den uil, die boven op haar lans zat, en een kleine mortier en stamper versierden haar helm. Ieders aandacht werd gevestigd op den vastberaden mond, het doordringend oog, het ontzagwekkend voorhoofd dezer verpletterende, krachtige vrouw uit de oudheid; en eenige aanmerkingen werden gemaakt op de ontaarding harer moderne zusters, die haar plicht verzaakten.

Daarna kwam Mercurius aan de beurt, die in zijn zwevende houding een goed figuur maakte, ofschoon de gevleugelde voeten beefden, alsof hel moeilijk was den levendigen God op zijn plaats te houden. Tot groot vermaak van zijn vrienden werd zijn rustelooze natuur besproken, gezinspeeld op zijn ondeugende streken, en een slecht getuigenis afgelegd van den onsterfelijken boodschapper, waaronder het slachtoffer verachtelijk de marmeren neus optrok, telkens wanneer een bizonder rake zet met uitbundige toejuichingen werd ontvangen. Naast hem stond een bevallige Hebe, die uit een zilveren trekpot nectar schonk in een blauw porceleinen kopje. Ook zij gaf aanleiding tot een kleine zedepreek; want de professor legde uit, dat nectar van ouds de drank was, die opwekt, doch niet bedwelmt. Een tirade op de hedendaagsche brutale dienstboden in tegenstelling met deze volmaakte dienende geest der goden, deed de wangen van het standbeeld onder de kalklaag blozen, en was het sein tol een hartelijke toejuiching, toen de toeschouwers Dolly en het hupsche kamermeisje herkenden.

Nu volgde Jupiter, in al zijn majesteit, met zijn vrouw de. middelste voetstukken in den halven cirkel van onsterfelijken innemende. Een prachtige Jupiler met een flinke

Sluiten