Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kuif boven op het hooge voorhoofd, een golvenden baard, zilveren bliksemstralen in de eene hand, en een veel gebruikte plak in de andere. Aan zijn voeten stond een groote, opgezette arend uit het museum en de goede uitdrukking van zijn doorluchtig gelaat toonde dat hij in zijn nopjes was; wat hij ook wel mocht, daar hij eenige vereerende complimenten kreeg over zijn wijze regeering, den staat van vrede in zijn rijk en het broedsel van talentvolle Pallassen, dat elk )aar opnieuw zijn machtig brein ontsproot. De grappige uitlegging werd met luide hoera's ontvangen, en noopte den „Donderaar" met een buiging zijn dank te betuigen ; want vleitaal streelt het hart zoowel van goden als van menschen.

Mevrouw Juno met haar stopnaald, pen en potlepel, kwam er niet zoo gemakkelijk af; want de professor overlaadde haar met alle mogelijke belachelijke beschuldigingen stekelige aanmerkingen, ja zelfs beleedigingen. Hij zinspeelde op haar ongelukkig huiselijk leven, haar twistzieken aard, scherpe tong, slecht humeur en jaloerschheid; om echter ten slotte toch recht te doen wedervaren aan haar handigheid in het verzorgen van gewonden, het bijleggen der geschillen tusschen strijdende helden en aan haar bekende genegenheid voor jongelingen op den Olympus en op aarde. Stormachtige bij\ al vergezelde deze toespraak, algewisseld door het hoonend gelluit van een paar verontwaardigde jongens, die, zelfs niet in scherts, het minste kwaad van moeder Bhaer konden hooren. Zij zelve had er echter verbazend veel schik in, zooals het tintelen van haar oogen en haar vroolijke glimlach verrieden.

Een jolige Bacchus, schrijlings op zijn vat gezeten, nam Vulcaan's plaats in, en scheen het erg naar zijn zin te hebben met de bierkroes in de eene hand, een champagnellesch in de andere en een krans van wingerdbladeren om zijn kroezig hoofd. Hij verschafte den tekst voor eene korte matigheidspreek, rechtstreeks aan het adres van de elegante heertjes, die de wanden der zaal versierden. Bij een der toespelingen zag men George Cole achter een pilaar wegduiken, bij een andere stiet Dolly zijn buurman aan; en er was groote verslagenheid onder hen, toen professor

Sluiten