Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heele leven door elkander zal doen bijstaan," zei tante J» toen hij vertrokken was.

Rob schreef riemen vol in antwoord op deelnemende brieven, die bewezen hoeveel vrienden de familie Bhaerhad; en de vriendelijke loftuitingen op den verloren gewaanden jongen man, zouden, indien alles waarheid bevatte, van Emil een held en een heilige hebben gemaakt. De ouderen verdroegen het gelaten, daar zij in de harde leerschool des levens onderwerping hadden geleerd, maar de jongeren morden; enkelen hoopten tegen beter weten in en hielden zich goed, anderen gaven zich onmiddellijk aan wanhoop over, en Josie, Emil's meest geliefde nichje en speelmaker, was zoo terneergeslagen, dat niets in staat was haar te troosten. Tevergeefs schreef Nan kalmeerende middelen voor; Daisy's bemoedigende woorden gleden haar voorbij als de wind en Betsy's pogingen om haar op te vroolijken, misten alle uitwerking. In haar moeders armen schreien en spreken over het wrak, dat zij zelfs in haar droomen zag, was het eenige waar zij lust in had, en mevrouw Meta begon zich ongerust te maken, toen miss Cameron Josie een opwekkenden brief zond, waarin zij haar aanspoorde deze eerste les in het werkelijke treurspel, moedig te leeren, en als de zelfopofferende heldinnen te zijn, die zij zoo graag op het tooneel wilde voorstellen. Dit beurde de jeugdige actrice op, en zij deed een poging, waarin Ted en Octoo haar dapper meehielpen; want de jongen was diep getroffen over het verschieten van zijn ster, wier tintelende gloed door allen werd gemist, en troonde haar dagelijks mee op lange rijtoeren achter de zwarte merrie. Haar zilveren bellen maakten zoo'n opwekkende muziek, dat Josie er tegen wil en dank naar luisteren moest. Het vliegen langs de hard bevroren wegen deed haar het bloed sneller door de aderen stroomen en weer thuis komen, versterkt en opgebeurd door zonneschijn, frissche lucht en aangenaam gezelschap, drie hulpmiddelen, waaraan jonge martelaars zelden lang weerstand kunnen bieden.

Weken lang heerschte er een somber stilzwijgen op Plumfield, en de droefheid op het gelaat der bewoners van de vallei, werd door de peinzende gezichten op den heuvel

Sluiten