Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koetjes en kalfjes, zooals jullie jonge dames. Wij zijn zoo gewend aan degelijke gesprekken, dat wij geen llauwe praatjes kunnen houden."

Wanneer de Prinses een berisping gaf, werd die door de jongens meestal gedwee ontvangen. Dolly hield zich dus stil en Josie, het voetspoor van haar nichtje volgend, dat haar gelukkig gekozen scheen, riep uit:

«Onze jongens spreken graag met ons en nemen onze wenken ter harte. Zij verbeelden zich niet overal verstand van te hebben en volmaakt te zijn op hun achttiende jaar, zooals de studenten van Harvard-College, vooral de jonasten onder hen."

Josie was zeer voldaan over de wijze waarop zij zijn schot had beantwoord, en Dolly toonde zich gekwetst door den verbitterden toon, waarop hij met een minachtenden blik naar de warme, bestoven, luidruchtige groep op het voetbalveld zei:

„Die jongens hier kunnen best alle vorming en beschaving gebruiken, die je hun geven kunt, en ik ben blij dat zij ze krijgen. Onze club bestaat grootendeels uit jongelui van de beste families in 'l heele land; wij hebben dus geen meisjes noodig om ons op te voeden."

„Jaramer dat er niet wat meer jongens bij zijn zooals de onze. Zij stellen het College op prijs en doen er hun voordeel mee; maar ze zijn niet tevreden met student te zijn, zooveel mogelijk pret te maken en niet te studeeren. O ! ik heb jouw slag „jongelui" dikwijls genoeg hooren beweren en gehoord hoe hun vaders zich over het geld beklaagden en den tijd dien jullie verspillen, alleen om te kunnen zeggen dat jullie student zijn geweest. En jullie zouden er in alle opzichten beter aan toe zijn, wanneer er ook meisjes werden toegelaten om jullie, luie schepsels, te kunnen aansporen, zooals wij op ons College doen."

»Als je zoo slecht over ons denkt, waarom draag je onze kleur dan?" vroeg Dolly, met het pijnlijk bewustzijn, niet veel ten voordeele van zijn Alma Mater te kunnen aanvoeren, maar toch besloten haar te verdedigen.

„Dat doe ik niet! Mijn hoed is vuurrood, niet karmozijn. Wat weet weet jij van kleuren!" spotte Josie.

Sluiten