Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ging Josie vooruit, den hoed strijdlustig achterover en haar racket als een banier over den schouder, want daar zij het laatste woord had gehad, begreep zij, zich eervol te kunnen terugtrekken.

Dolly vereerde Betsy met zijn mooiste buiging, maar groette Jo zoo koel mogelijk, en Stufïy liet zich weer wellustig achterover vallen met de beenen omhoog, terwijl hij op droomerigen toon mompelde:

„Kleine Jo is zoo nijdig als een spin vandaag. Ik ga nog een dutje doen. 't Is te warm om te spelen."

„Ja. 't Zal me benieuwen of ze gelijk had met die gemeene verf!' En Dolly ging zitten om te probeeren de vlekken er met den zakdoek uit te wrijven. „Slaap je?" vroeg hij, na eenige oogenblikken met die opwekkende bezigheid' te hebben doorgebracht en vreezende dat zijn makker het teveel naar den zin zou hebben, terwijl hij zich zat te verbijten van ergernis.

„Neen. Ik lag te denken dat Jo niet ver van de waarheid was met haar „niet studeerende studenten." Het is schande dat wij zoo weinig leeren, terwijl wij feitelijk moesten blokken als Morton en Torry en de rest. Ik heb nooit naar de academie gewild, maar mijn oude heer stuurde mij er heen. Ik zie er het voordeel ook nog niet van in; voor geen van ons beiden!' antwoordde Stufïy met een diepen zucht, want hij had een hekel aan werken en nog twee lange jaren van studie vóór zich.

„Och! 't geeft iemand prestige, weet je. Wij behoeven daarom nog niet te blokken. Ik ben van plan een vroolijk leventje te leiden. Maar tusschen ons gezegd, het zou toch wel jolig wezen, als wij ook meisjes op ons College hadden. „Anders, weg met de studie!" is mijn leus Maar als wij toch in den tredmolen moeten loopen, zou het allemachtig leuk zijn, zoo'n paar aardige deerntjes bij ons te hebben, om ons wat mee te amuseeren. Zou 't niet?"

,, k Wou dat ik er drie hier had op 't oogenblik, een om mij te bewaaien, een om mij te kussen, en een om mij limonade met ijs te brengen!" zuchtte Stufïy, met een verlangenden blik naar het huis, vanwaar geen hulp kwam opdagen.

„Is gemberbier ook goed ?" vroeg een stem achter hen,

Sluiten