Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beiden waren ver van liuis, hadden overvloedig zakgeld, en waren zoo onnoozel, nieuwsgierig en lichtgeloovig als de meeste jongens van hun leeftijd. Zij hielden niet van boeken, en misten daardoor den steun, die verscheiden ijverige jongelui voor kwaad behoedt; de een, zoo toegeellijk voor zichzelf, gemakzuchtig en aan weelde gewoon, dat hij licht was over te halen door alles wat eenigszins de zinnen streelde; de andere ijdel — als alle knappe jongens — vol verwaandheid, en zoo begeerig bij zijn kameraden gezien te zijn, dat hij alles wilde doen om dat te bereiken. Tante Jo kende hen door en door, en had hun reeds terloops menig waarschuwend woord toegevoegd ; maar in den laatsten tijd schenen zij haar vriendelijke raadgevingen niet te willen begrijpen; doch nu moesten zij wel, en mevrouw Bhaer was vast besloten hen eens terdege onder handen te nemen.

„Ik wil eens als een moeder tot jullie spreken, omdat jullie moeders ver weg zijn en er dingen bestaan, die moeders het best kunnen behandelen als zij hun plicht doen," begon zij plechtig, uit de diepte van haar grooten tuinhoed.

„Groote Goden! Nu zullen wij er van lusten!" dacht Dolly; terwijl Stutly den eersten uitbrander kreeg, toen hij -zich ter versterking nog een glas bier wilde inschenken.

„Dat zal je niet hinderen, maar ik moet je waarschuwen voor het gebruik van anderen drank, George. Over gulzigheid heb ik het reeds dikwijls gehad, en als je nog een paar maal ziek bent geweest, zul je wel verstandiger worden. Maar drinken is een veel ernstiger zaak en leidt tot erger kwaad, dan wat alleen je lichaam benadeelt. Ik heb je over wijn hooren meepraten alsof je er verstand van hebt en er meer van houdt dan voor een jongen dienstig is. Begin om 's Hemels wil niet met die gevaarlijke liefhebberij, omdat het volgens je zeggen zoo mannelijk slaat en anderen het ook doen. Houd er onmiddellijk mee op en leer dat „matigheid in alle dingen," de eenige goede leefregel is."

„Ik gebruik nu alleen staalwijn, op mijn woord van eer! Ik heb versterkende middelen voor mijn zenuwen noodig, die door hel studeeren in de war zijn geraakt," verzekerde

DE WERELD IN, 7e dr. 16

Sluiten