Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den invloed van slechte en onverschillige mannen en vrouwen te weerstaan. Richt je naar de menschen, die je het meest hoogacht, en door hen na te volgen, zul je de achting verwerven van anderen, die tot je opzien. Ik heb liever dat mijn jongens worden uitgelachen en door honderden dwazen met den nek aangezien, dan dat zij verliezen wat, eenmaal verloren, geen macht ter wereld hun kan teruggeven — onschuld en achting voor zichzelven. Het verwondert mij niet, dat het jullie moeilijk valt voet bij stuk te houden, wanneer boeken, schilderijen, balzaal, schouwburg en straat van verleiding wemelen; toch kun je weerstand bieden als je wilt. Verleden winter maakte mevrouw Brooke zich wel eens ongerust over John's late uitblijven; maar toen 2ij hem sprak over wat hij tegen middernacht al zoo zien en hooren moest op zijn weg van en naar de courant, antwoordde hij op zijn ernstige manier: „Ik weet wel wat u bedoelt, Moeder, maar niemand hoeft slecht te worden, als hij niet wil."

„Net iets voor den dominee !" riep Stulïy, met een goedkeurenden lach op zijn bol gezicht.

„Ik ben blij dat u ons dit hebt verteld. Hij heeft gelijk, en het is juist omdat hij niet slecht wil worden, dat wij hem allen zoo graag mogen lijden," voegde Dolly er bij, haar aanziende met een blik, die zijn Mentor verzekerde, dat zij de rechte snaar had doen trillen en een geest van navolging had gewekt, die hem misschien van meer dienst zou zijn dan al haar woorden. Dit was haar voldoende, en terwijl zij aanstalten maakte om de rechtbank te verlaten, waarvoor hare misdadigers verhoord en schuldig waren bevonden, doch wie zij genade had verleend, zei zij:

„Neem me niet kwalijk dat ik je heb gestoord jongens, en onthoudt mijn kleine preek. Als oude menschen jullie niet trachtten te helpen, had hun ondervinding weinig waarde. Gaat nu mee de anderen opzoeken. Ik hoop, dat ik nooit het hek van Plumlield voor jullie zal moeten sluiten, zooals ik al voor eenige „heeren" moest doen. Ik wil mijn jongens en meisjes rein houden als ik kan, en Plumfield moet een gezonde plaats blijven, waar de goede ouderwetsche deugden worden onderwezen en nageleefd."

Sluiten