Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vond ik mijn lot een tijdlang bizonder hard omdat ik een wel wat lastige dame den tijd korten moest; maar uit boeken, die ik in haar sombere bibliotheek las, heb ik later heel wat nut getrokken en de goede, oude ziel vermaakte mij Plumfield, voor mijn „vriendelijke hulp en liefderijke zorg." Ik verdiende het niet, maar dank zij de raadgevingen van mijn verstandige moeder trachtte ik toch altijd vroolijk en opgeruimd te zijn en zooveel mogelijk genoegen te vinden in plicht."'

„O, als ik er zoo'n plaats mee verdienen kon, zou ik den heelen dag zingen, en een engel van lieftalligheid zijn; maar meestal krijg je niets voor al je moeite," zei het jonge meisje, dat, met veel eerzucht en weinig middelen gezegend, een niet al te zorgeloos leven had.

„Doe het niet om de belooning; maar wees overtuigd dat die niet uitblijven zal, al komt zij niet in den verwachten vorm. Een heelen winter lang heb ik hard gewerkt om roem en geld te winnen; maar ik kreeg geen van beide en was bitter teleurgesteld. Een jaar daarna ontdekte ik dat ik er twee prijzen door gewonnen had: vaardigheid met de pen, en — professor Bhaer."

Al de meisjes lachten hartelijk mee met tante Jo, die bij zulke gesprekken altijd voorbeelden uit het leven greep, tot groot genoegen van haar toehoordsters.

„U is ook alles meegeloopen," begon het ontevreden juffertje, wier geest boven nieuwe hoeden zweefde, hoe welkom die ook waren.

„Toch werd zij vroeger „Ongeluks-Jo" genoemd en kreeg nooit wat zij verlangde, voordat zij alle hoop had laten varen," vertelde mevrouw Meta.

„Dan zal ik maar dadelijk alle hoop opgeven. Misschien worden mijn wenschen dan vervuld. Ik verlang niet anders, dan mijn ouders en broers en zusters te helpen en een plaats aan een goede school te krijgen."

„Neem dit gezegde tot richtsnoer: „Houd uw spinrokken gereed, en God zal voor het vlas zorgen," antwoordde tante Jo.

„Dat moesten wij eigenlijk allemaal doen, als wij oude vrijsters moeten worden," vond een studentje, er vroolijk

Sluiten