Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beter om; geniet dus onbezorgd het leven, waartoe uw neiging u aandreef, en wij zullen toonen dat verstandige geestesarbeid een beter geneesmiddel is voor prikkelbaarheid en zwakke zenuwen dan staalpillen rommannetjes op de sofa en avond amusementen, een klip waarop tegenwoordig veel te veel jonge meisjes stranden. Zij branden de kaars aan weerskanten, en wanneer het lichtje uitgaat, wanneer zij bezwijken, krijgen de boeken de schuld, niet de bals."

„Doktor Nan vertelde mij van een van haar patiënten die zich verbeeldde dat zij aan een hartkwaal leed, tot Nan haar verbood een corset te dragen, sterke koffie te drinken en 's nachts te dansen, en haar een poosje geregeld liet leven, eten, slapen en wandelen. Nu is zij zoo gezond als een visch. „Gezond verstand contra mode," zei Nan."

„Ik heb niets geen last van hoofdpijn gehad, sedert ik hier ben, en kan dubbel zoo goed leeren als t'huis. Het komt van de lucht, denk ik, en van het genot de jongens voorbij te streven," zei een ander meisje, zich met den vingerhoed tegen het hooge voorhoofd tikkend, als wilde zij zeggen, dat het vlugge brein daarachter goed in orde was, en in de dagelijksche inspanning die zij het verschafte, behagen vond.

„Op de qualiteit komt het aan, niet op de quantiteit, dat is de zaak. Onze hersenen mogen kleiner wezen, maar ik heb nooit kunnen merken, dat zij daarom minder zijn, en als ik mij niet vergis is de jongen met het grootste hoofd in onze klasse de domste, zei Nelly," op een gewichtigen toon, die een storm van vroolijkheid teweegbracht; want allen wisten dat de jonge Goliath, dien zij bedoelde, tot groote ergernis van hem zelf en zijn makkers door dezen geestigen David in menigen strijd verslagen was; altijd in figuurlijken zin.

„Mevrouw Brooke, moet ik van links of rechts beginnen te plooien V' vroeg het knapste meisje der Grieksche klasse, dat met een onbeholpen uitdrukking aan een zwart schort zat te naaien.

„Van rechts, juffrouw Pierson, en laat wat ruimte tusschen de plooien; dat staat aardiger."

Sluiten