Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertel, dat wij bezoek van een echte lady hebben gekregen," zei een andere.

„Maar zit haar nu straks niet aan te staren, alsof je nog nooit een voorname dame hebt gezien, Milly. Wij zijn niet allemaal pas uit de bosschen gekomen," voegde de statige jonge dame er bij, die van aanzienlijke familie was en zich geen zier minder achtte dan al de gekroonde hoofden van Europa.

„Stil? daar komt zij aan! Lieve Hemel! wat een hoed!" riep het opgeruimde meisje op duidelijk verstaanbaren fluistertoon; en ieders oogen werden plotseling zedig neergeslagen op de vlijtige handen, toen de deur openging om mevrouw Laurence en haar gast toegang te verleenen.

Het was min of meer een teleurstelling, nadatde algemeene voorstelling was afgeloopen, te ontdekken dal deze afstammeling van een honderdtal doorluchtige voorvaderen, niet anders bleek te zijn dan eene gezette dame, in een eenvoudige japon en ietwat verschoten hoed, met een portefeuille met papier in de eene en een notitieboekje in de andere hand. Maar haar gezicht straalde van goedhartigheid; haar heldere stem klonk vriendelijk, haar levendige manieren waren zeer innemend, en de geheele persoonlijkheid had iets zoo onbeschrijfelijk aristocratisch', dat schoonheid en kleeding hun beteekenis verloren en dit oogenblik onvergetelijk werd voor de oplettende meisjes, aan wier scherpziende oogen niet de minste kleinigheid ontging.

Na een praatje over de opkomst, ontwikkeling en bloei van deze bizondere afdeeling, bracht mevrouw Bhaer het gesprek op de werkzaamheden der Engelsche dame, verlangend haar meisjes te toonen hoe arbeid door rang geadeld wordt, en rijkdom weldadigheid ten zegen strekt. Het maakte meer indruk op de jeugdige gemoederen, dan honderden voordrachten zouden hebben gedaan en deed den lust bij hen ontwaken mee te helpen, wanneer hun lijd zou gekomen zijn, wel wetend, dat er zelfs in het machtige Amerika nog veel te veranderen valt, voordat het is wat het zijn moet — waarlijk machtig, groot en vrij. Al heel gauw bemerkten ze dat lady Abercrombie hen allen als gelijken behandelde, van de statige mevrouw Amy af tot kleine Josie toe. Zij namen haar van 't hoofd tot de voeten op en be-

Sluiten