Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sloten zich ook zulke dubbelgezoolde Engelsche laarzen aan te schallen als zij droeg. Niemand zou vermoed hebben, dat zij zelf een prachtig huis in Londen bezat, een kasteel in Wales en een groote buitenplaais fin Schotland, toen zij met bewondering over Parnassus sprak, Plumfield een gezellig tehuis noemde en het College een eer voor allen die er mee in aanraking kwamen. Bij deze woorden werden alle hoofden natuurlijk trotsch opgeheven, en toen Mylady heenging alle handen gretig toegestoken om den hartelijken handdruk der edele vrouw te ontvangen, vergezeld van de vleiende woorden, die hen lang in het geheugen bleven: „Het doet mij genoegen dezen zeer verwaarloosden tak van opvoeding hier zoo uitstekend onderhouden te zien en ik moet mijn vriendin, mevrouw Laurence, wel bedanken voor een der aardigste indrukken die ik uit Amerika meeneem : — „Penelope te midden van haar maagden."" Lachende gezichten volgden de wegstappende zware laarzen, eerbiedige blikken den verscholen hoed, tot hij uit het gezicht was verdwenen, en de meisjes voelden meer achting voor hun adellijke bezoekster, dan wanneer zij in een koets met zes paarden was gekomen, met al haar diamanten aan.

„Ik dankte den hemel dat mijn knoopsgaten zoo goed waren uitgevallen, want zij keek er naar en zei: „Werkelijk keurig gedaan!", riep een der meisje, wier blouse deze bizondere eer was te beurt gevallen.

Zij was net zoo lief en aardig als mevrouw Brooke. Volstrekt niet stijf ot uit de hoogte. Nu begrijp ik wat u bedoelde, mevrouw Bhaer, toen u laatst zei dat welopgevoede menschen over de heele wereld hetzelfde zijn."

Mevrouw Meta bedankte met een buiging voor het compliment en mevrouw Bhaer antwoordde:

„Ik herken hen dadelijk, waar ik ze ook ontmoet, maar zal nooit zelf een toonbeeld van innemendheid worden, 'k Ben blij dat het bezoek jullie bevallen is. En nu, meisjes als je niet wilt dat Engeland ons in menig opzicht de loef zal afsteken, moet jullie je aangorden en voorwaarts streven; want onze zusters in het buitenland zijn onvermoeid bezig, zooals je ziet, en verspillen geen tijd met er

DE WERELD IN, 7e dr. 17

Sluiten