Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van vroolijke gezichten. Bezoekers, studenten en professoren liepen opgewekt dooreen, terwij 1 elk oogenblik andere gasten aankwamen. Ieder werd even hartelijk verwelkomd, of hij in een prachtig rijtuig voorreed, dan wel te voet kwam, om zoon of dochter op dezen gelukkigen dag, die menige wederzijdsche opoffering beloonde, met lauweren te zien gekroond. Mijnheer Laurence en zijn vrouw zorgden voor de ontvangst der gasten, en hun gezellig huis was overvol. Mevrouw Mela, met Daisy en Jo als helpsters, werd door de meisjes in beslag genomen, legde de laatste hand aan toiletten, hield een oogje op het klaarzetten der ververschingen en leidde de decoraties, lante Jo had de handen vol, in haar hoedanigheid van presidentsvrouw en moeder van Ted; want al de geestkracht en overredingsgave dezer vastberaden vrouw werden gevorderd, om haar zoon in zijn zondagspak te krijgen.

Niet dat hij er iets tegen had netjes gekleed Ie zijn, volstrekt niet! Hij aanbad mooie kleeren en verheugde zich, wegens zijn groote lengte, al in een smoking, hem door een ouderen vriend vermaakt. Het effect was bizonder grappig, maar hij wilde hem dragen, de spotternijen zijner makkers ten spijt, en reikhalsde tevergeefs naar het bezit van een hoogen hoed, omdat zijn strenge moeder daar niet van wilde hooren. Op zijn argument, dat in Engeland jongens van tien jaar ze droegen en op en top „het heertje" waren, antwoordde zijn mama, met een vertroostend likje op den blonden krullebol, niet anders dan:

„Mijn jongen je bent al bespottelijk genoeg; wanneer ik je er nog een kachelpijp bij op liet zetten, zouden wij het geen van beiden op Plumfield kunnen uithouden, zoo groot zou de spot- en lachlust zijn van allen die het zagen. Stel je tevreden met er als de schim van een koffiehuisknecht uit te zien en verlang niet naar hel belachelijkste hoofddeksel van de bekende wereld."

Nu dit verheven kenteeken van mannelijkheid hem was ontzegd, sus'e Ted zijn gekwetst gevoel, door zich te vertoonen in verbazend hooge en stijve boorden, en dassen, die de verwondering van alle vrouwelijke oogen wekten. Deze gril was een soort van wraakneming op zijn hard-

Sluiten