Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vochtige moeder; want die boorden brachten de waschvrouw der wanhoop nabij. Nooit waren ze hem naar den zin, en de dassen moesten met zooveel kunstvaardigheid worden gestrikt, dat er soms drie vrouwen aan te pas kwamen, eer hij, na een onophoudelijk „Mis!" de goedkeurende woorden „In orde!" liet hooren. Rob deed bij zulke beproevende gelegenheden trouw dienst, daar zijn eigen toilet zich door netheid en eenvoud onderscheidde. Gewoonlijk was Ted half dol, eer hij er naar zijn zin uitzag, en geschreeuw, gefluit, bedreigingen en bevelen klonken in het hol waar de Leeuw brulde en het Lam geduldig zwoegde. Tante Jo verdroeg het gelaten, tot er met laarzen werd gegooid, en een hagelbui van haarborstels, tandenschuiers en laarzentrekkers losbarstte. Dan, bevreesd voor de veiligheid van baar oudste, snelde zij te hulp en slaagde er, door een verstandig mengsel van moederlijk gezag en gekheid, ten slotte in, Ted te overtuigen dat hij „een lust voor de oogen" was. Eindelijk stapte hij dan majestueus naar buiten, gekerkerd in boorden, waarbij die van Dickens' geplaagde Biler, niet-noemenswaardige kleinigheden zijn geweest. De jas zat wel wat ruim om de schouders, doch gaf een omvangrijke, glanzend witte borst gelegenheid in het oog loopend te schitteren, en leverde met een onberispelijk zakdoekje, welks tipje precies op de vereischte hoogte te voorschijn kwam, werkelijk een aesthetisch schouwspel op. Blinkende en tegelijkertijd knellende lakschoenen, zaten aan het eene eind van „de wandelende kapstok" zooals Josie hem noemde en een jeugdig maar plechtige gezicht aan het andere, bij een houding, die, op den langen duur tot ruggegraatsverkromming zou hebben geleid. Lichte handschoenen, een roos in zijn knoopsgat, een guirlande van een horlogeketting en — o! bittere druppel in de vreugdebeker! — een onteerende slroohoed, voltooiden deze sierlijke, onweerstaanbare verschijning.

„Nu, hoe zie ik er uit?" vroeg Ted, zich aan zijn moeder en nichtjes vertoonend, die hij bij deze bizondere gelegenheid naar de zaal geleiden zou.

Een algemeen gelach begroette hem, gevolgd door uitroepen van verwondering; want hij had zich het blonde

Sluiten