Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laurie hield zich zoo ver mogelijk op den achtergrond als de beleefdheid gedoogde ; want iedereen sprak bij zulke gelegenheden altijd in opgewonden dicht of ondicht met dankbaarheid over den stichter van het College en „den edelen beheerder van zijn vorstelijk legaat." Stralend van trotsch zaten de drie zusters tusschen de dames en genoten, zooals alleen vrouwen het kunnen, van de eer hun geliefden mannen aangedaan; terwijl de „oorspronkelijke Plumfielders," zooals de jongeren zich noemden, de geheele zaak als hun eigen werk beschouwden, en de nieuwsgierige, bewonderende of afgunstige blikken van vreemden opvingen, met een mengsel van waardigheid en blijdschap, bepaald grappig om aan te zien.

De muziek was uitstekend, en mocht dat ook wel zijn, nu Appollo zelf den dirigeerstok zwaaide. Zooals gewoonlijk bij zulke gelegenheden waren de gedichten van verschillend gehalte, daar de jeugdige sprekers getracht hadden oude waarheden te kleeden in nieuwe woorden, ze klem bijzettende door het enthousiasme, dat uit hun open gelaat en heldere stem meesprak. Het was aardig de levendige belangstelling waar te nemen, waarmee de meisjes naar een of anderen kranigen broederstudent zaten te luisteren en hem toejuichten met een geruisch als van den wind in een bloemgaard. JNog prettiger was het de uitdrukking te bespieden op het gezicht der jongens, toen een slank, wit persoontje, scherp afgeteekend tegen den achtergrond van zwartgerokte professoren, met wangen, die beurtelings bloosden en verbleekten en lippen die trilden, door ernstig willen allen vrouwelijken schroom verwon, en uit den grond van haar hart tot hen sprak over de verwachtingen, twijfelingen, aanspraken en belooningen, die allen moeten koesteren, overwinnen, laten gelden en verdienen, 't Was of die heldere meisjesstem het edelste wat er sluimerde in de ziel der jongemannen wakker schudde, en een stempel drukte op de jaren van vriendschappelijken omgang, waardoor ze onvergetelijk werden gemaakt.

Eenparig werd aan Alice Heath's toespraak de eerepalm toegekend; want zonder hoogdravend of sentimenteel te zijn, zooals maar al te vaak met deze eerste proeven van

Sluiten